همه بخشهای حاکمیتی برای امر به معروف وظیفه دارند

Iran Newspaper - - News -

رئیـــــــ­ــــس قــــــــو­ه قضائیــه بــا بیــان اینکــــــ­ــــه در حــوزه زندگــی فــردی، اجتماعی، سیاســی، اقتصــادی و کســب و کار، منکرهــا نبایــد وجــود داشــته باشــد، گفــت: شــاخص برای زنده و مرده بودن در یــک جامعه آمر به معــروف و ناهی از منکر بودن و احســاس مســئولیت کردن در این زمینه است.

بــه گــزارش خبرگــزاری میــزان، آیــتاهلل رئیســــــ­ــــی در گردهمایــی فعــاالن حــوزه امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر بــا طــرح این پرســش کــه مگر میشــود یــک مؤمــن ایمان بــه خدا داشــته باشــد، اما نســبت به تــرک معــروف و نهــی از منکر حس و احساس مســئولیت نداشته باشد، تصریح کرد: این حس داشتن امری اســت که همواره امامان و پیشــوایان دیــن و اولیــای خــدا بــر آن تأکیــد کردهاند تــا جایی کــه فرمودند تمام فرایض بند به این فریضه است. وی ادامــه داد: براســاس ایــن تأکیدات، اگــر در جامعــهای حــس مســئولیت کمرنگ شد، در آن جامعه گسترش فســاد، بیاخالقی، بداخالقی و انواع ظلمها را باید شاهد باشید.

آیــتاهلل رئیســی در ادامــه اظهار کــرد: حجــت خــدا علمــدار امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر در جامعه است که جان ارزشــمند خود و یاران خــود را بــرای این وظیفــه الهی و امر خــدا داده و ایــن حــس را در جامعه ایجــاد کــرده اســت. وی گفــت: آیــا حاضر نیستید برای دین، «به تو چه» را تحمــل کنیــد؛ درحالــی که حجت خدا جان شیرین و بهترینهای خود را در راه دین داده است.

رئیســی در بخــش دیگر ســخنان خود گفت: دشمن دنبال این بود که اول فضــای ایســتادگی در جامعــه را تضعیف کند و دوم اینکه در جامعه القــا کند کــه در ایــن مملکت فســاد موج میزند و در رسانههای خارجی نســبت به مدیــر، ســازمان و فرد این را تبلیــغ میکردنــد؛ امــا ایــن فضا با پرچمــداری رهبر معظــم انقالب به فضایــی تبدیل میشــود کــه با وجود خواســت آنهــا در آن تصمیم و اراده جــدی درمقابلــه بــا هرگونــه فســاد هست و ما هم سرباز ایشان هستیم.

رئیس قوه قضائیه در پایان تأکید کــرد: تمام شــعب دادگســتری برای حمایــت از امر به معــروف و نهی از منکــر مأمــور خواهند بــود و نه فقط دادگســتری بلکه همه ســازمانها­ی وابسته به دســتگاه قضایی و نه فقط دســتگاه قضایی بلکه همه بخشها در دولــت ایــن وظیفــه را خواهنــد داشت.

دســتگاه های اطالعاتی، امنیتی، انتظامــی و ســازمان عظیــم اداره کشــور همــه آنهــا حامــی آمــر بــه معــروف و ناهی از منکر خواهند بود و امیدواریــ­م کــه خداونــد همــه ما را ثابــت قدم بدارد و از برکات عاشــورا ما را بهرهمند بگرداند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.