سرمایهگذار­ی۰۸۲ میلیارد دالری چین در صنعت نفت ایران

Iran Newspaper - - News -

چین اعالم کرده اســت کــه ۰۸۲ میلیــارد دالر در صنعت نفــت و گاز ایــران ســرمایهگذ­اری میکنــد؛ اقدامــی کــه در میانه جنگ تجاری چین و امریکا و رقابت شدید دو کشور همزمــان بــا تحریمهــای امریکا علیــه ایران بشــدت مورد توجه قــرار گرفته است. تزریق این منابع مالی بخشــی از توافق ۰۰۴ میلیارد دالری اســت که در سال ۶1۰۲ میالدی بین دو کشــور اتفاق افتاد و اخیراً در جریان ســفر محمدجواد ظریــف وزیــر امور خارجــه ایران به پکــن مورد توجــه قرار گرفته اســت. این ســرمایهگذ­اری بــه گونــهای انجــام خواهد شــد که راهــکاری بــرای دور زدن تحریمهای امریکا از سوی شرکتهای چینی پیدا شود./مهر

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.