عراق، سوریه و لبنان بهترین بازارهای صادراتی

Iran Newspaper - - News -

سرپرســت ســازمان توســعه تجــارت ایــران در نشســت تخصصی آمایشــی منطقه ۳ کشــور گفت: بازارهای عراق، ســوریه و لبنان، بهترین بازارها برای منطقه ۳ (کرمانشــاه، ایالم، لرســتان و همدان) است. حمید زادبوم در این نشســت سهم صادرات استانهای کرمانشــاه، ایالم، لرستان و همدان از ۴۴ میلیارد دالر کل صادرات کشــور در ســال گذشــته را ۴.۳ میلیارد دالر اعالم و اظهار کرد: سال گذشته استان کرمانشاه ۵.۲ میلیارد دالر، ایالم ۶۰7 میلیون دالر، همدان ۵11 میلیون دالر و لرســتان 71 میلیون دالر در صادرات ســهم داشــتند، البته اســتان کرمانشــاه در صادرات ۰7 درصد رشــد داشــته اما در کل کشــور ســهم منطقه بسیار کم اســت. او افزود: ظرفیت وارداتی ۵1 کشور اطــراف ایران در ســال ۸1۰۲ حدود یک هزار میلیارد دالر اســت که به عالوه بازار ۲ هزار و 7۰۶ میلیارد دالری هند و چین، بهعنوان شرکای خوب تجاری ایــران، بــازاری بیش از ۳ هزار و ۵۲۶ میلیــارد دالر را برای ایران فراهم کرده اســت. سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به اینکه سال گذشته صــادرات ایــران به ۵1 کشــور۴۲ میلیــارد دالر بوده اســت، خاطرنشــان کرد: هدف ما صادرات به ۵1 کشور همسایه و بعد هند و چین است./ایسنا

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.