قرارداد ۹.۹ میلیون دالری با آلمان برای خرید هواپیمای فالیت چک

Iran Newspaper - - News -

مدیرعامــل شــرکت فرودگاههــ­ا و ناوبــری هوایــی ایــران از امضای قــرارداد ۹.۹ میلیــون دالری بــا شــرکت آلمانی برای خرید دومیــن هواپیمای فالیت چــک خبر داد. ســیاوش امیرمکری ادامه داد: از آنجایی که شــرکت آلمانی پــس از تحریمهایــ­ی که دولــت ترامپ علیــه ایــران اعمال کــرد، نمیتواند ایــن هواپیما را بــه ایران تحویل دهد، اعالم کرده که از هر فروشــنده دیگری بتوانید ســفارش دهید و بپذیرد این هواپیما را به شما بفروشد، ما حاضریم این هواپیما را آن فروشــنده تحویل گرفته و پس از نصب دســتگاه FIS روی آن، به شما تحویل دهیم. امیرمکری تصریح کرد: در حال مذاکره با شرکت ثالثی برای تأمین هواپیما هستیم و به نتایجی هم رسیدهایم./مهر

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.