ذوب واردات

«ایران» براساس دادههای مرکز آمار تورم وارداتی را بررسی کرد

Iran Newspaper - - News -

گــروه اقتصادی / رنــگ و روی تجارت کشــور بــا افزایــش قیمــت ارز تغییــر کــرد و بــه ســمتی رفــت کــه ســالیان ســال تولیدکننــ­دگان انتظــارش را میکشــیدند. آنگونــه کــه مرکــز آمــار ایــران اعــالم کــرده در بهــار امســال کاالهــای وارداتــی ۳۸1 درصــد و صادراتی ۵۹ درصد نســبت به مدت مشابه در سال 7۹ گران شده است.

رشــد قیمت کاالهای وارداتی، کار و زمینه فعالیت را برای واردکنندگا­ن ســخت کرده است چرا که نمیتوانند براحتــی ســالهای گذشــته واردات داشــته باشــند و مجبورنــد ســراغ کاالهایــی برونــد کــه جــزو ضروریات سبد خانوار است و مشابه آن در کشور تولید نمیشود، در حال حاضر 144۸ قلم کاال اجازه ورود به کشور را ندارد.

آنگونــه کــه رضــا رحمانــی وزیــر صنعت، معدن و تجارت گفته است: «ســال 7۹ ممنوعیــت واردات هزار و ۹۳۳ قلم انواع کاال به کشــور از طرف وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت و در ثبــت ســفارشها اعمــال شــده بــود کــه امســال و بنابــر گزارشهــای دریافتی مبنی بر تولید نمونه مشــابه داخلــی، بــرای ۸۴1 قلــم کاالی دیگر هــم ممنوعیــت واردات لحاظ شــده است.» ■ فرصتسازی برای تولیدکنندگ­ان

ممنوعیــت واردات فرصت خوبی برای تولیدکنندگ­انی است که مخالف واردات و تغذیــه بــازار از محصــوالت خارجــی بودنــد. هــر چند بــا حمایت دولــت و انــواع ممنوعیتها برخی از تولیدکننــ­دگان بهانهجویــ­ی میکننــد و نتوانســتن­د محصــوالت خــود را جایگزیــن وارداتیهــ­ا کننــد. نکتــه مثبــت دیگــری کــه افزایــش قیمــت کاالهای وارداتی را برای کشور داشت مثبت شــدن تراز تجاری کشور است. ســالهای ســال عــدد واردات بزرگتر از صادرات بود اما دو ســالی است که صــادرات و واردات با هــم در اقتصاد پیش میروند و فاصله آنها بسیار کم شده است. ■ انگیزه برای صادرکنندگا­ن

مثبــت شــدن تــراز تجــاری انگیزه صــادرات را بیشــتر میکنــد چــرا کــه صادرکننــد­گان بــه ایــن مفهــوم میرســند کــه ضمن حمایــت دولت میتوانند از افزایش قیمت ارز به نفع خود بهره ببرند.

در ایــن میــان تغییرات شــاخص قیمــت کاالهــای وارداتــی مبتنــی بــر دادههــای ریالــی در فصــل بهــار ۸۹ نســبت بــه فصــل ســال قبــل ، ٦,4۳ درصــد اســت که در مقایســه بــا تورم فصلی زمستان گذشته (برابر با ۹.۹۳ درصــد) حــدود ۳.5 واحــد درصــد کاهش داشته است. ■ خبــری از واردات بیــل و فرغــون نیست

زمانــی کاالهــای ســاده کــه کارگاههــا­ی کوچک و حتــی زیرزمینی توان تولید آن را داشــتند وارد میشد و خیلــی از تولیدکننــ­دگان داخلــی تنهــا نقــش بســتهبندی کــردن آن را ایفــا میکردنــد. از طرفــی مقاومــت شدیدی در افزایش واردات کاالهایی بــود کــه مشــابه آن در کشــور ســاخته میشــود یــا تــوان ســاخت آن وجــود ■

تغییــرات شــاخص قیمــت کاالهــای وارداتــی مبتنــی بــر دادههــای ریالــی در فصل بهار ۸۹ نسبت به فصل مشابه سال قبــل ۳۸1 درصــد اســت کــه در مقایســه با تورم نقطه به نقطه زمســتان 7۹ (برابــر بــا ۳.۳۰۲ درصــد) حــدود ۳.۰۲ واحــد درصد کاهش داشته است.

داشــت. نمونــه آن بیــل، فرغــون و ســنگ پا بــود کــه واردات آنها صدای منتقدان را درآورد.

با افزایش قیمت ارز واردکنندگا­ن عقب نشــینی کردند و اظهارداشــ­تند: واردات بــا ارز ۲1 هــزار تومانــی ســود نــدارد و کاالی نهاییگــرا­ن تمــام میشــود. از ایــنرو از ســال گذشــته روند کاهشــی واردات آغاز شد و تمام معــادالت اقتصــادی به نفــع تولید و ■

تغییــرات شــاخص قیمــت کاالهــای صادراتــی مبتنــی بــر دادههــای ریالــی در فصــل بهارامســا­ل نســبت بــه فصــل مشــابه ســال قبــل ۹5.1 درصــد است که در مقایسه با تورم نقطه بــه نقطــه زمســتان 7۹ (برابــر با ۹.۲۰1 درصــد) ۸.7 واحد درصد کاهش داشته است.

صادرات تغییر رویه داد. ■ شش دلیل کاهش واردات

بنابرایــن کاهش واردات به شــش دلیل اتفاق افتاده اســت. یک؛ بحث ممنوعیــت واردات برخــی از کاالهــا کــه بــه آن اشــاره شــد، دوم؛ افزایش نــرخ ارز کــه باعــث رشــد سرســامآور قیمت نهایی کاالی وارداتی میشود، ســوم؛ کاهــش قــدرت خریــد مــردم با کاهــش ارزش پــول ملــی، چهارم؛ افزایــش هزینــه حمــل و جابهجایــی کاال، پنجــم؛ تحریمهــای خصمانــه کــه اجــازه نمیدهــد واردات حتــی در مــورد ماشــینآال­ت و تجهیــزات براحتی اتفاق بیفتد و ششــم؛ حرکت برخی از واردکنندگا­ن بهســمت تولید صادراتگــر­ا یــا خداحافظــی آنهــا با تجارت.

مرکز آمار گزارش داد که تغییرات شــاخص قیمــت کاالهــای وارداتــی مبتنــی بــر دادههــای دالری در فصل بهــار ۸۹ نســبت بــه فصــل مشــابه ســال قبــل ۸.۸۳ درصــد اســت کــه در مقایســه بــا تــورم نقطــه بــه نقطه زمســتان ســال 7۹۳1 (برابر با 5.۳۳ درصــد) 5.4 واحــد درصــد افزایــش داشته است. ■ تورم ساالنه واردات 150 درصد شد

تغییرات میانگین شاخص قیمت کاالهــای وارداتی مبتنی بــر دادههای ریالی در چهار فصل منتهی به فصل بهــار ۸۹ برابــر بــا 14۹.7 درصد بوده اســت کــه در مقایســه با تورم ســاالنه زمســتان 7۹ (برابــر بــا 111.4 درصد) 5۲.۸۳ واحد درصد افزایش داشــته است. ■ صادرکننــد­گان بــه خواســته دیرینه خود رسیدند

کاالهــای صادراتــی هــم شــرایط خوبی پیــدا کرده اســت بهگونهای که ارزش کاالهــای صادراتــی چنــد برابر شده است. به روایتی این ارزش رشد بیش از ۳ برابر شده است. چند سالی اســت که فعــاالن اقتصــادی خواهان واقعــی شــدن قیمــت ارز بودنــد امــا همــواره دولتهــا ســعی میکردنــد قیمت ارز را کنترل کنند. ولی با شروع تحریمهای خصمانه علیه ایران دالر رونــد طبیعی و واقعی به خود گرفت و همیــن امــر انگیــزه مهمــی بــرای فعــاالن اقتصــادی ایجاد کرد تا ســبد کاالهــای صادراتی را افزایــش دهند. در حــال حاضــر تجــار بــرای رفتن به بازارهــای خارجی و حفــظ بازارهایی که به دســت آوردند در تالش هستند و میخواهند از این فرصت بیشترین بهره را ببرند.

قیمــت کاالهای صادراتــی یکی از مهمترین عوامــل تأثیرگذار بر میزان مبــادالت خارجی کشــورها و نیز یکی از عوامــل تعیینکننــ­ده رابطه مبادله اســت و تغییــرات آنهــا از اهمیــت باالیی برخوردار است.

آنگونه که مرکــز آمار گزارش داده اســت؛ تغییــرات شــاخص قیمــت کاالهای صادراتی مبتنی بر دادههای ریالــی در فصــل بهــار ۸۹ نســبت بــه فصــل مشــابه در ســال قبــل حــدود ۳1.٦ درصــد اســت که در مقایســه با تــورم فصلی زمســتان 7۹۳1 (برابر با 4۲ درصد) حــدود 1۰.5 واحد درصد کاهش داشته است. علت اصلی این کاهش، تحریم و نبود مواد اولیه برای تولیدات صادراتگرا است.

از طرفــی تغییــرات میانگیــن شــاخص قیمــت کاالهــای صادراتــی مبتنــی بــر دادههــای ریالــی در چهار فصــل منتهــی بــه فصــل بهــار ۸۹ برابــر بــا 7۸.4 درصد بوده اســت که در مقایســه بــا تورم ســاالنه زمســتان 7۹ (برابــر بــا 1٦ درصــد) 17.۳ واحد درصد افزایش داشته است.

تــورم نقطــه بــه نقطــه واردات بــه ۳۸1 درصــد رسید

تــورم نقطــه بــه نقطــه صــادرات بــه 5۹ درصــد رسید

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.