عرضه ۰۵۷ تن چای وارداتی با ارز دولتی

Iran Newspaper - - News -

رئیس ســازمان حمایت مصرفکنندگا­ن و تولیدکنندگ­ان از عرضه ۰۵7 تن چای وارداتی با ارز دولتی در ایام محرم و صفر خبر داد. عباس تابش با اشــاره به توزیع بخشــی از چای وارداتی با ارز دولتی در طرح محرم و صفر اظهار کرد: در هفتههای گذشــته چندین جلسه با شرکتهای واردکننــد­ه چــای داشــتیم و بــا توجه به اســناد چــای وارداتی با ارز رســمی، گزارش کاملی از این بررسیها را به ستاد تنظیم بازار اعالم کردیم. رئیــس ســازمان حمایت مصرفکننــد­گان و تولیدکنندگ­ان گفت: بر اســاس بررســیهای انجام شده، ۰57 تن چای وارداتی با ارز دولتی شناسایی شدند کــه ایــن میزان چای برای طرح محرم و صفر و تأمین چای مورد نیاز در این طرح تخصیص یافت./تسنیم

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.