تعامل بانک رفاه با سازمان تأمین اجتماعی و بازنشستگان ستودنی است

Iran Newspaper - - News -

رئیــس کانــون عالــی بازنشســتگ­ان گفــت: بانک رفــاه در حد تــوان و امکانــات خود با کانون عالی بازنشســتگ­ان و ســازمان تأمین اجتماعی همکاری داشــته است که این تالشها قابل تقدیر و ســتودنی است و ســرمایه این بانک، بدون شــک متعلق بهکارگران و بازنشستگان است که انتقال سهام آن نیز منتفی شده است. علی اصغر بیات، همسانسازی حقوق بازنشستگان را از اساسیترین خواستههای بازنشستگان برشمرد و افزود: بازنشستگان خواستار اجرای کامل قانون الزام بوده و انتظار دارنــد تــا خدمات درمانــی ســازمان تأمین اجتماعی و ســقف پوشــش بیمه تکمیلــی افزایــش یابد و آنان بتوانند به غیر از مراکز درمانی ســازمان از ســایر مراکز درمانی نیز استفاده کنند. وی ادامه داد: در حال حاضر ۳ میلیون و ۰۰۲ هزار بازنشسته تحت پوشش بیمه تکمیلی بوده و یک میلیون و ۰۰7 هزار نفر از این افراد، در طول ســال از خدمات بیمه تکمیلی اســتفاده میکنند. کانون بازنشســتگ­ان و مستمری بگیران بهعنوان متولی برقراری بیمه تکمیلی برای بازنشســتگ­ان تأمین اجتماعی، با 4 هزار و 5۸4 مرکز درمانی در سراسر کشور طرف قرارداد است و برای بیماران خاص، سقف تعهدات 15 میلیون تومانی در نظر گرفته شده است. / روابط عمومی بانک رفاه کارگران

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.