پایه‌های‌مالیاتی‌جدید‌امسال‌اجرا‌نمی‌شود

جایگزینی مالیات با نفت در بودجه در گفتوگو با معاون سازمان امور مالیاتی

Iran Newspaper - - News - سیاوش رضایی خبرنگار

پسازآنکهره­برمعظمانقا­لبدرنامهآب­ان ماه سال گذشته به سران سه قوه بر ضرورت اصــالح ســاختار بودجه تأکیــد کردنــد، این موضوعدردست­ورکارسازما­نبرنامهوبو­دجه قــرار گرفــت و در فروردین ماه امســال طرح اولیه آن رونمایی شد. در ادامه این بررسیها وباتوجهبهب­ازگشتتحریم­هایامریکاع­لیه ایــران، در بودجه ســالجاری ســقف فروش روزانه نفت به ۰۰3 هزار بشکه کاهش یافت و بدین ترتیب سقف بودجه عمومی دولت از 448 هــزار میلیــارد تومــان بــه 386 هزار میلیارد تومان رسید. روندی که قرار است در بودجهسالآی­ندهنیزادام­هیابدتاسهم­نفت دربودجهبهص­فرنزدیکشود. برای جبران این تغییــر درکنار صرفهجویی هزینهها، نقش مالیــات بهعنوان بزرگترین منبــع درآمــدی دولــت پررنگتر میشــود. برهمین اساس نظام مالیاتی کشور درحال پوســتاندا­زی است. برای اطالع از جزئیات ایــن موضــوع بــا «احمــد زمانــی»، معاون پژوهــش، برنامهریــ­زی و امــور بینالملــل ســازمان امــور مالیاتــی کشــوربه گفتوگــو نشستیمکهدر­ادامهمیخوا­نید. ■ افزایــشدر­آمدهایمالی­اتیبهعنوان­یکی از راهکارهــا­ی اصلی کاهش اتــکا به نفت در طرح اصاح ســاختار بودجه مطرح شده که قرار اســت از طریق جلوگیری از فرار مالیاتی وایجــادپا­یههــایجدی­دعملیاتیشـ­ـود.این بخشتاچهحدق­ابلیتپوششو­جایگزینی درآمدهاینف­تیرادارد؟ چگونگــی پوشــش بودجــه دولــت توســط درآمدهــای مالیاتــی بــه عوامــل مختلفــی بســتگی دارد. نخســتین عامل، میزان رشد هزینههای دولت است، اگر با سرعت باالیی رشــد کند، پوشــش کامــل آن بــا درآمدهای مالیاتــی بــا چالــش مواجه میشــود. عامل دیگــر، اصالحــات و برنامههــا­ی پیشبینی شــده برای قوانین و مقــررات مالیاتی مانند نتیجــه نهایــی الیحــه دائمــی شــدن قانون مالیات بــر ارزش افــزوده، معرفی پایههای جدیــد مالیاتــی از جمله مالیــات برعایدی ســرمایه، اجرای سیســتم مالیــات بر جمع درآمــد اشــخاص حقیقــی و ســاماندهی معافیتها و مشــوقهای مالیاتی است که نقش مهمی در تغییرات ســهم مالیات در بودجه دارد. عامل تأثیرگذار سوم نیز میزان همــکاری دســتگاهها­ی دارای اطالعــات هویتی، دارایی و درآمدی فعاالن اقتصادی با نظــام مالیاتی اســت که یقینــاً در صورت ارائه اطالعــات کامل، درآمدهای مالیاتی با افزایشقابل­مالحظهایمو­اجهخواهدشد. ■ پیشبینــی شــما از افزایــش درآمدهــای مالیاتیدرب­ودجهسالجار­یوسالآینده­چه میزاناست؟ در خصوص درآمدهــای مالیاتی در بودجه ســالجاری رقــم ۱4۱ هــزار میلیــارد تومــان برای مالیاتهای مســتقیم و کاال و خدمات مصــوب شــده کــه امیدواریــ­م درصــد قابل توجهی از آن محقق شود. میزان درآمدهای مالیاتی مدنظر برای بودجه ســال آینده نیز بــه وضعیــت انجــام برنامههــا­ی اصالحی یادشــده بســتگی دارد. بنابرایــن ســازمان امور مالیاتی کشــور برنامهای بــرای افزایش درآمدهــای مالیاتی در ســالجاری از محل گســترش پایههــای مالیاتــی نــدارد و بــرای سال آینده نیز این موضوع بستگی به تاریخ تصویــب و اجــرای الیحــه یــا لوایــح مربوط بــه ایــن پایههــا دارد. ضمن اینکــه افزایش درآمدهــای مالیاتی از محل پایههای جدید قطعــاً تدریجــی و در ســنوات آتــی ممکــن خواهدبود. ■ ســه پایــه مالیاتــی جدیــد شــامل عایدی سرمایهبااو­لویتبخشمسک­ن،جمعدرآمد اشخاصحقیقی­وفعالیتهای­اختالزای اقتصادیدرد­ســتورکارس­ازمانامورم­الیاتی قرارگرفتها­ست.تدوینوبررس­یاینپایهها­ی مالیاتیدرچ­هوضعیتیقرا­ردارد؟ در خصــوص مالیــات بــر عایــدی ســرمایه، مطالعــات کارشناســی و تهیــه پیشنویس الیحــه آن بــه اتمــام رســیده اســت. بــا این حــال، بهدلیل اینکه این موضوع بخشــی از پایــه مالیات بر درآمد محســوب میشــود و همچنیــن جلوگیــری از تغییرات مکــرر در قوانینومقر­راتمالیاتی،مقررشددرال­یحه جمعدرآمداش­خاصحقیقیتج­میعشدهو همزمان با آن ارائه شود. در رابطه با مالیات بر جمع درآمد اشخاص حقیقی،مطالعاتکار­شناسیشاملب­ررسی مبانی نظری و تجارب ســایر کشورها نهایی شــده و در نتیجــه اصــول و چارچــوب کلــی الیحه تعیین شده اســت. فرآیند مربوط به تدوینپیشنو­یسالیحهنیز­آغازشدهوام­ید میرود بزودی آماده و به دولت ارسال شود. الیحه «مالیات بر فعالیتهای اختالل زای اقتصادی»نیزتوسطوزا­رتاموراقتص­ادیو دارایی نهایی و تقدیم دولت شــده است. در حالحاضرفرآ­یندمربوطبه­آندردولتدر حالپیگیریا­ست. ■ افزایش درآمدهای مالیاتی در شرایطی که برخــی از بنگاههای اقتصادی مشــکل دارند، یکــیازچال­شهــایاساس­ــیســازما­نامــور مالیاتی است. این ســازمان چه راهکارهایی برایافزایش­درآمدهایما­لیاتیوحمای­تاز بخشتولیدبه­صورتهمزمان­دارد؟ بــروز مشــکالت مختلــف کســب و کار برای برخــی از مؤدیــان مالیاتــی بهدلیل شــرایط اقتصــادی و بازگشــت تحریمها از ســویی و ضرورت تأمین مالی بودجه دولت از طریق مالیــات از ســوی دیگر موجب شــده اســت ســازمان امــور مالیاتــی کشــور سیاســتها و برنامههایـ­ـی را بهمنظور تحقــق درآمدهای مالیاتــی همزمــان با جلوگیــری از بــروز آثار منفــی بــر تولیــد اتخــاذ کنــد. در این راســتا اقداماتــی ماننــد مبــارزه بــا فــرار و اجتنــاب مالیاتی، اصالح و ســاماندهی معافیتها و مشــوقهای مالیاتی، تمرکز بــر واحدیابی و شناســایی مؤدیان جدید، توســعه و تکمیل پایــگاه اطالعــات مؤدیــان و برنامههــا­ی معرفــی پایههای جدید مالیاتــی به منظور افزایــش درآمدهــای مالیاتی بــدون اعمال فشار مضاعف به مؤدیان مالیاتی موجود در دستور کار قرار دارد. ■ درطولدورهف­عالیتدولته­اییازدهمو دوازدهم چه تحوالتی در نظام مالیاتی کشور رخدادهاست؟ از ســال ۲93۱ تاکنون اقدامات متعددی به منظور ارتقای نظام مالیاتی کشــور صورت گرفته که بخش عمده آنها از طریق اصالح قوانین و مقــررات و تدوین مقــررات جدید بوده اســت. درهمین راســتا اصــالح قانون مالیاتهای مســتقیم در ســال 493۱؛ تهیه و ارائــه الیحــه نحــوه اســتفاده، نگهــداری و نظــارت بــر صندوقهــای مکانیــزه فروش (تقدیمــی بــه مجلــس در ســال ؛)۱394 بازنگــری و اصــالح قانون مالیات بــر ارزش افــزوده در قالب الیحه دائمی شــدن قانون مالیــات بــر ارزش افــزوده (تقدیمــی بــه مجلس در سال ؛)۱395 کاهش بار مالیاتی بخش تولید و تسهیل محیط کسب و کار در راستای سیاســتهای اقتصاد مقاومتی در قالبکاهشضر­ایبمالیاتی­تولید،تقسیط بدهیهایمال­یاتی،بخشودگیجرا­یمقابل بخشــش و حــذف مجوزهای زائد کســب و کار وگسترش الکترونیکی کردن فرآیندهای مالیاتــی و خدمــات الکترونیکی قابــل ارائه بــه مؤدیان (ارائــه بیــش از ۰3 نوع خدمت الکترونیکی توســط ســازمان امــور مالیاتی کشور) از مهمترین این اقدامات بوده است. همچنیــن مبارزه بــا فرار مالیاتی و توســعه ســامانهها­ی اطالعاتــی ســازمان از جملــه دریافــت مالیــات از خریــداران ارز و ســکه، رســیدگی به تراکنشهای مشکوک بانکی، مقابله با پدیده شرکتهای صوری، برنامه جلوگیــری از فــرار مالیاتی دارنــدگان کارت بازرگانی و توسعه و تکمیل پایگاه اطالعات مالیاتیازط­ریقدریافتا­طالعاتدراج­رای ماده 96۱ مکرر؛ توســعه سامانه نرم افزاری یکپارچــه مالیاتی (ســنیم) با تکیه بــر توان متخصصینداخ­لینیزدردست­ورکاردولت قرارگرفتها­ست. عــالوه برایــن تدویــن برخــی از لوایــح مهم مالیاتیازج­ملهانجاممط­العاتکارشن­اسی و تدویــن پیشنویــس الیحــه بازنگــری و ساماندهیمع­افیتهاومشو­قهایمالیات­ی؛ انجام مطالعات کارشناسی و تهیه و تدوین پیشنویسالی­حهمالیاتبر­عایدیسرمای­ه )CGT( و انجام مطالعات کارشناسی و آغاز فرآینــد تهیــه و تدویــن پیشنویــس الیحه مالیــات بر جمــع درآمد اشــخاص حقیقی ؛)PIT( دراین دوره انجام شده است. ■ ایــناقدام­ــاتتــاچـ­ـهحــدباعـ­ـثبهبود شــاخصهای مهم نظام مالیاتی کشور شده است؟ در دوره فعالیت دولت یازدهم و همچنین دو ســاله دولت دوازدهم نســبت مالیات به تولیــد ناخالص داخلــی از 6 درصــد به 8.5 درصــد افزایــش یافته اســت. از ســوی دیگر نســبت مالیات به هزینههای جــاری دولت از ۱4 درصــد به 48 درصد ارتقا یافته اســت. ضمن اینکه ســهم مالیــات از منابع بودجه عمومــی دولت از 33 درصــد به ۷3 درصد رسیدهاست. ■ ســهممالیـ­ـاتازتولیـ­ـدناخالــص­داخلی و تأمیــن هزینههای جــاری بودجــه دولت تا پایان دولت دوازدهم چقدر افزایش خواهد یافت؟ نســبت مالیات بــه تولید ناخالــص داخلی و هزینههــای جــاری دولــت کــه هماکنــون بــه ترتیــب 8.5 درصــد و 48 درصد اســت براســاس مفاد برنامه ششــم توســعه، باید بــه ۰۱ درصــد و ۰۷ درصــد برای ســال ۰۰4۱ افزایشیابد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.