رونمایی از ۳ روش برای ثبتنام طرح ملیمسکن

Iran Newspaper - - News -

محمد اســامی، وزیــر راه و شهرســازی دربــاره جدیدترین وضعیــت طرح ملــی مســکن و ثبتنام متقاضیــان واجد شــرایط اظهار کرد: وقتی که پروژههای طرح ملی مسکن از یک مرحلهای عبور کند در هر استان ثبتنام از متقاضیان آغاز خواهد شد. وی با بیان اینکه ثبتنام یک شرط دارد، افزود: متقاضیان طــرح ملی مســکن بایــد تاکنون از تســهیالت دولتــی برای خرید زمین یا مســکن اســتفاده نکرده باشند و به اصطالح فرم (ج) آنها سبز باشد. وی تصریح کرد: شیوه نامه ثبتنام در این طرح آماده شده و به محض اینکه ابالغ شود، ثبتنام بهصورت شهرستانی و استانی آغاز میشود. وزیــر راه و شهرســازی بیــان کــرد: بــر اســاس این طــرح بنیاد مســکن انقالب اســالمی، شــرکت عمــران شــهرهای جدیــد و ســازمان ملی زمین و مســکن (ادارات راه و شهرسازی استانها) ثبتنام از متقاضیان مسکن در طرح اقدام ملی را آغاز خواهند کرد./تسنیم

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.