صیادانبیهو­یت«ترال»

رئیس سازمان شیات در گفتوگو با «ایران» مطرح کرد

Iran Newspaper - - News - سهیال یادگاری خبرنگار

با اینکه صیدهای غیرمجاز در آبهای جنوبــی کشــور بــه حضــور شــناورها یــا صیــادان چینی نســبت داده میشــود امــا نبــیاهلل خونمیرزایـ­ـی، رئیــس سازمان شــیالت تأکید میکند صیادان یــا شــناورهای­ی کــه در آبهــای جنوبی تخلــف میکنند خارجی نیســتند بلکه شــناورهای­ی ایرانی هســتند کــه از هیچ دستگاهی مجوز صید ندارند. ■ ماجرای ترال ابتدای ســال ۷9 بود که موضوع تخلف شــناورهای­ی در خلیــج فــارس و دریای عمان رســانه ای شــد که گفته میشــد «کشــتیهای چینــی خلیــج فــارس را جــارو میکننــد.» انتقادهــا بیشــتر بــه انجام تخلف در صید ترال بود. تــرال روشــی از ماهیگیــری اســت کــه در آن صیــادان بــه وســیله کشــیدن تــور در آب توســط یــک یا چند شــناور، ماهیگیــری میکننــد. صیــد تــرال در آبهــای ســرزمینی تــا محــدوده ۵۲ مایلی سواحل ممنوع است. رئیــس ســازمان شــیالت در خصــوص تخلف رخ داده در صید ترال میگوید: تــرال یــک نــوع روش صیــد اســت کــه شــامل صیــد تــرال ســطحی، میانــی و کــف میشــود. بهعنــوان مثــال، بــرای صیــد فانــوس ماهیــان روش صیــد مطابــق ضوابــط صید میان آب اســت که ســتون وســط آب را ترال میکند اما در ارتباط بــا گونههای کف زیانی مانند میگو روش صید، تِرال کف است. برای صید بعضی از آبزیان روش مرســوم و متعارف ترال اســت منتها چشــمه تور متناسب با صید هدف تنظیم میشود. زمان صید متناســب با برنامه سازمان شــیالت اســت و بهــره بــردار و جامعه صیــادی مکلــف بــه رعایــت ضوابــط اســت. جامعــه صیــادی مجــازی که از سازمان شیالت مجوز دارد ضوابط را تا حد زیادی رعایت میکند. ■ متخلفانخار­جی؟ در گزارشهــای متعــددی اعالم شــده اســت کشــتیهای ترال یا صیادان این کشــتیها ایرانــی نیســتند و چینیهــا هســتند که در آبهــای ایــران در صید دست به تخلف میزنند. تخلــف در صید ترال اینگونه اســت که تورهای صنعتی هزاران کیلوگرم ماهی صیــد میکننــد که بخشــی از آنها صید ضمنــی (مثل دلفیــن، نهنگ، ســتاره دریایی) اســت، عالوه بر این صید ترال به بســتر دریــا و همچنیــن مرجانهای کف دریا آسیب میزند. امــا رئیــس ســازمان شــیالت تأکیــد میکنــد متخلفــان صیــادی دریــای جنوب خارجی نیســتند. خون میرزایی تخلفات را اینگونه توضیح میدهد که «یگان حفاظت ما با کنترلی که میکند تخلفــات را گــزارش میکنــد و ایــن گزارشهــا در کمیســیونه­ای مربوطــه در ســازمان شــیالت مورد بررســی قرار میگیرد.» ■ تخلفداریم خــون میرزایــی مشــکل اصلــی را «صیــادان» و «افــراد بیهویتــی» نــام میبــرد کــه «نــه تنهــا عضــو جامعــه صیادی ســازمان شــیالت نیستند بلکه اصــوالً تحــت کنتــرل هیچ جا نیســتند و مشــغول فعالیــت در عرصــه دریــا هســتند، تخلــف آنهــا بســیار بســیار گســتردهتر از جامعــه صیــادی مجــاز است.» بــه گفتــه رئیــس ســازمان شــیالت «جامعــه صیــادی مجــاز اگــر تخلفــی میکند در کمیســیون تخلفات صیادی با آن برخورد میشــود ولــی آنهایی که مجــوزی از ما ندارند برخــورد ما با آنها به این صورت اســت که متخلفان را به مراجــع قضایــی معرفی میکنیــم. ما نمیتوانیــ­م مجــوز صید آنهــا را باطل کنیم چون مجوزی از ما ندارند.» اما رئیس سازمان شیالت در خصوص برخــورد قضایــی بــا متخلفــان و بازدارندگـ­ـی ایــن برخوردهــا میگوید: «برخوردها تــا به امروز بازدارنده نبوده است.» در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه صیــادان محلــی شــکایت دارنــد کــه حمایــت شــیالت از ماهیگیری صنعتی موجب تخلفــات گســترده اســت، میگویــد: «متولیان بخش دریا شــامل دریابانی، مرزبانــی دریایی، نیروی دریایی ســپاه ...و هســتند کــه باید از ورود شــناورهای بــدون هویتی که مجــوز صیادی ندارند و ادوات صیــد در اختیــار دارند، به دریا جلوگیری کنند. این شناورها و صیادان اصالً خارجی نیستند.» گفتــه میشــود کــه از ســال۰9 شــیالت بــه صیادهــای چینــی و چنــد کشــور دیگــر اجــازه داده در آبهــای کشــور ماهیگیــری صنعتــی کنند و ایــن اجازه موجــب کســادی کار صیــادان داخلــی شــده اســت. رئیــس ســازمان شــیالت در ایــن بــاره میگویــد: «هــر کســی کــه میخواهد وارد دریا شــود باید مجوزی از یــک دســتگاه ذیربــط داشــته باشــد. ورود بــه دریــا یا به قصد تجارت اســت یــا به قصد صید یا به قصــد تفریح ...و امــا ورود بــه دریــا حتمــاً باید بــا مجوز باشــد. مشــکل مــا شــناورهای صیادی غیرمجازی هســتند که هویت ندارند و در دریا صید میکنند و انواع تخلفات را میکنند. ابزار بازدارنده ما معرفی آنها به دســتگاه قضایی است که برخوردها تا حاال بازدارنده نبوده است.» صیــد تــرال یــا همــان صیــد صنعتــی کــه با تورهــای بــزرگ انجام میشــود، معیشت صیادان محلی را که به روش ســنتی و با قفــس اقدام بــه ماهیگیری میکننــد بــه خطــر انداختــه اســت. در صیــد تــرال صیــادان بیشــتر بهدنبــال صیــد فانــوس ماهیــان هســتند کــه بــا تبدیــل کردن آنها به پــودر ماهی، پودر را بــه منظــور غــذای آبزیــان پرورشــی میفروشند. نیروی دریایی سپاه اعالم کــرده اســت «از آنجایی کــه ۰8 درصد مردم ساحلنشین درآمد خود را از راه دریا به دســت میآورند، ســپاه به هیچ کشــتی داخلــی و خارجــی اجــازه صید ترال نخواهد داد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.