روض ‌ههایی‌که‌زندگی‌م‌یکنیم

Iran Newspaper - - News - علی اکبری خبرنگار

«زان تشــنگان» روایتهایــ­ی از تجربههــا و نســبتهای متفــاوت فــردی بــا عــزای حســینی اســت. 24 روایــت واقعــی و مســتند از اتفاقــات گوناگــون زندگــی 24 نویســنده کــه بــا محــرم و روضههــا گــره خوردهانــد. از داســتان پســری کــه میخواســته از خــادم حســینیه ســاز و آواز یــاد بگیرد تــا دختــری کــه از تجربه عــزاداری در مجلسهــای بزرگ دلزده شــده و به روضههای یکنفره تبعید شده است. تجربههــا و گزارشهــای صادقانــه و عینــی که در دل ســنت عــزا و کوچهها و تکیههــا شــکل گرفتــه و دریافتهــا و برداشــتها­ی تــازهای بــا خودشــان آوردهانــد. خوانــدن ایــن روایتهــا فقــط مــا را بــا تنــوع و گســتردگی صداهــای دیگر و ســبکهای مختلف و منحصربهفــ­رد ســوگواری آشــنا نمیکنــد. ایــن تجربههای شــخصی، معانــی جدیــدی بــرای بســیاری از مفاهیــم انســانی کــه بــا ایــن واقعــه عظیم گــره خوردهاند، خلــق میکند. این روایتها داســتانها­یی خصوصی هســتند کــه از مجلــس روضــه و عــزا خــردهای اندیشــه و تغییــری کوچــک را ســهم نویســندهه­ایش کردهانــد. ایــن نوشــتهها یکنواخــت و تکــراری نیســتند چــون دغدغههــای متفــاوت هر کدام از نویســندگا­ن و طعم و لحن و اقلیــم نوشتههاشــ­ان، روایتهــا را منحصربهفرد کرده اســت. با خواندن این تجربههای زیسته به تفاوت شکل و نشــانههای دینداری پی میبرید. به اینکه حتی مذهبیهای شــرق و غرب تهران، عزاداران خیابانهای دولت و پیروزی در سلیقه عزاداری با هم فرق دارند. بــه اینکــه ســلیقهها و ذائقههــای شــخصی هویتهــای دینــی متفاوتی میســازد. غالب روایتهــای مذهبی ما به روایتهایی رسمی و اغراقشده از بــزرگان و عرفــا محــدود شــده امــا روایتهــای جــذاب «زان تشــنگان» نســخههای زندگیشــده متفاوتــی از دیــن و مفاهیــم مذهبــی را نشــان میدهــد. روایتهایــ­ی کــه از قرائــت رســمی فاصلــه میگیــرد و نشــان میدهــد یــک آدم دینــدار معمولــی امــروزی به چه چیزهایــی فکر میکند و چــه کارهایی میکند. ایــن روایتها میتوانند زبان مشــترکی برای تعامل بــا دیگــران و کســانی باشــند کــه از گفتوگــو دربــاره شــعارها و گفتههای مرسوم دلزده شــدهاند و میخواهند با زبان زندگی و مسائل عینی، زندگی طیفهایهای دیگر جامعه را درک و تفسیر کنند. «زان تشنگان» کتاب سوم از مجموعه «کآشــوب» اســت؛ مجموعــهای کــه پیــش از ایــن دو کتــاب «کآشــوب» و «رســتخیز» از آن بــه ترتیب با 23 و 24 روایت منتشــر شــده و بنــا دارد هر سال از منظری دیگر و آدمهایی دیگر بــه حــال و هوای امــروز مــا و روضهها نگاه کند.

زان تشنگان دبیر مجموعه: نفیسه مرشدزاده ناشر:انتشاراتاط­راف 63۲صفحه تاریخانتشا­ر:8931

■ ■ ■ ■ ■

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.