تمرکز‌بر‌استعدادیاب­ی‌در‌برنامه‌سازی

گزارش خبری تحلیلی «ایران» از یادداشت معاونت سیما درباره برنامههای شش ماهه دوم سال در صدا و سیما

Iran Newspaper - - News - نیلوفر ساسانی خبرنگار

در اتفاقــی تــازه برنامههــا­ی در نوبــت پخــش تلویزیون در 6 ماهه دوم ســال با یادداشــت معاون ســیما اطالعرســا­نی شــد. مرتضی میرباقــری در متنی که به رسانههای خبری ارســال کرد با تأکید بر آمار 08درصدی مخاطبــان برنامههای نــوروزی و حفــظ ایــن میــزان مخاطــب بــا برنامههــا­ی مناســبتی مــاه رمضان و برنامههای ویژه تابستان، از سیاستهای برنامهســا­زی بــرای جلوگیــری از ریزش مخاطــب در نیمــه دوم ســال خبــر داد. او در بخشــی از ایــن یادداشــت در حالی از آغــاز پخــش 15« برنامــه برند جدید» از 6 ماهــه دوم امســال خبــر داده کــه پیگیریهــا­ی خبرنــگار «ایــران» بــرای اطــالع از کم و کیف این برنامهها عموماً با تعجب برنامهسازا­ن همراه بود. برخی از آنهــا اعــالم کردند برنامهشــا­ن گرچه مجــوز ســاخت دریافت کــرده امــا هنوز راجــع بــه جزئیــات بــا مدیران ســیما به توافق نرســیدهان­د. یکی از برنامهســا­زان ذکر شــده با اظهار شــگفتی از اعالم خبر تولیــد برنامــهاش میگویــد هنــوز راجع به کــم و کیف برنامــه و حتی عنــوان آن بــه توافــق نرســیده و بنابرایــن از ارائــه جزئیات بیشــتر راجع بــه برنامه معذور اســت. معاونت ســینما در یادداشــت از 15 برنامه جدید نام برده است: مسابقه ایران شناســی «ســبقت» از شــبکه یک، برنامهعموپ­ورنگوبرنام­ه«یاردبستانی من» از شبکه دو، «آبادان»، «میدون» با موضوعتوسعه­کارآفرینی،«اعجوبههای کوچــک» بــا محوریــت اســتعدادی­ابی نوجوانــان، «پالســما یــا ایرانیــوم» در خصوص فناوری در شبکه سه، «قالیچه پرنــده» بــا موضــوع حمایــت از کســب و کار در شــبکه پنــج، جنــگ خانوادگــی بــا نــام «شــصت تــا صــد»، مســابقات مهارت رانندگی با نام «دست فرمون»، «تهمتن» با محوریت رقابت ورزشکاران مشــهور و مســابقات اســتعدادی­ابی «مجری شو» و «خندوانه» از شبکه نسیم ومسابقهبزر­گاستعدادیا­بی«ضحا»در شبکهقرآن،«سوریخ»بامحوریتسب­ک زندگی و لیگ پزشکان در شبکه سالمت و مسابقه «لیگ مدارس» در شبکه امید. طبق اطالعات ارائه شــده در یادداشــت معاونــت ســیما تولیــد برنامههــا­ی استعدادیاب­ی و مسابقههایی با تیم تولید بزرگ رشــد 200 درصدی داشــته و فارغ از ســریالهای تلویزیونــ­ی، بخش زیادی از برنامههای در دست تولید اما به گفته میرباقــری در نوبــت پخــش تلویزیــون، در قالــب «تلنتشــو» بــا هــدف کشــف استعدادها و خالقیت نسل جوان تولید میشــود. به نظر میرسد برنامه «عصر جدیــد» الگــوی موفقــی بــرای مدیریت تلویزیون بوده و برنامهسازا­ن تلویزیونی ایــن روزهــا بر کشــف اســتعداده­ای تازه متمرکزشدها­ند. ■ الگوسازی،نهاستعدادی­ابی

بــا ایــن حــال ســروش گلمحمــدی تهیهکنندهب­رنامه«اعجوبههایک­وچک» در گفتوگو با «ایران» میگوید هدف این برنامه الگوسازی برای مخاطبان است و نــه کشــف اســتعداد. او اضافــه میکند: «برنامــه ما شــبیه ســری «امریــکازگ­ات تلنت» نیست. اگر نگاهی به برنامههای دنیا داشــته باشــید خواهید دید که حتی در امریــکا هــم عــالوه بــر «امریــکازگ­ات تلنــت» برنامههایـ­ـی دارنــد بــا عنــوان ‪Little Big Shots‬ کــه موضــوع برنامــه مــا هم مثل این برنامههــا و با محوریت کــودکان اســت.» او در ادامــه اضافــه میکنــد: «برنامــه ما بیشــتر الگوســازی اســت تا اســتعدادی­ابی اما چــون فضای تلویزیون میطلبد که اکشــن و ریاکشن داشــته باشــیم ناگزیــر از در نظــر گرفتن این شــاخصهها هســتیم. در این برنامه داور نداریــم. چون به بچهها نمیتوانیم برچســب برنــده یــا بازنــده بزنیــم. ولی قطعاً یکســری از بچهها مطرح خواهند شــد، هــوادار پیــدا میکننــد و راجــع بــه آنهــا صحبــت خواهد شــد کــه اقتضای برنامهســا­زی اســت. بنابرایــن اگرچــه داور نداریم امــا مخاطبان در روند تولید برنامــه تأثیرگذار خواهند بــود.» به گفته تهیهکننــد­ه «اعجوبههــا­ی کوچــک» شــرکتکنند­گان این برنامه در محدوده سنی 3 تا 12 سال استعدادها، تواناییها و حتی «اراده» خود را به نمایش خواهند گذاشت: «در تمام زمینههایی که مربوط به هوش و اســتعداد و حتی اراده اســت شرکتکننده خواهیم داشت. شاید یکی از شــرکتکنند­گان مــا کودکــی باشــد که هــر روز مســافت چندکیلومتـ­ـری را طی میکند تا خودش را به مدرســه برساند. نمایش این فرد در تلویزیون شاید الگوی مناســبی باشــد برای کســانی که زورشان میآید برای سوار شدن به سرویس تا سر خیابــان بروند.» طبق گفته گلمحمدی «اعجوبههــا­ی کوچــک» کــه ایــن روزها مراحــل پیش تولید را طی میکند و از 10 روز دیگر ضبط آن آغاز خواهد شــد قرار اســت در 100 قســمت 70 دقیقهای روی آنتن شبکه سه سیما برود. او درباره نحوه ثبتنــام شــرکتکنند­گان هــم توضیح میدهــد: «ما فعــالً بهصــورت فراخوان محیطی عمل کردیــم. از 10 روز دیگر که تیزرهایمــ­ان پخش شــود ایــن فراخوان سراســری و کشــوری خواهــد شــد.» او از اجرای این برنامه توسط یکی از بازیگران شــناخته شــده ســینما و تلویزیــون خبر میدهد اما اعــالم نام مجری را به زمان بعد از ثبت قرارداد موکول میکند. ■ منتظررشیدپ­ورومدیرینب­اشید

در میــان مســابقهها و جنگهــای تلویزیونــ­ی «خندوانــه» نامآشــنات­رین برنامــهای اســت کــه معــاون ســیما از تولید آن خبر داده اســت. بر این اســاس برخالف برخی از گمانهزنیها بازگشــت رامبد جوان به تلویزیــون بعد از ایام ماه محرم و صفر قطعی شده است. اگر چه تهیهکننــد­ه ایــن برنامه نیز در پاســخ به خبرنگار «ایــران» ارائه اطالعات بیشــتر راجع بــه تفاوتهای این برنامــه با دوره قبل و کم و کیف سری جدید این برنامه را هــم بــه آینــده و احتمــاالً توافقهــای نهایــی موکــول میکنــد. البتــه در میــان اســامی برنامههــا­ی اعالمشــده نــام دو غایــب بزرگ هــم جلب توجــه میکند. در شــرایطی که در ماههای گذشته اخبار غیررســمی از گمانهزنیهـ­ـا و ابهام برای بازگشــت مهران مدیری و رضا رشیدپور بــا برنامههــا­ی گفتومحــور شــبانه بــه تلویزیــون روایت داشــت، اما یادداشــت معاون سیما را میتوان به نوعی تعیین تکلیــف سرنوشــت ایــن برنامههــا هــم دانست.

عالقهمنــد­ان مهــران مدیــری و رضا رشــیدپور حداقل تا پایان امســال منتظر این دو مجری و برنامهساز نباشند. ■

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.