«برلین» میزبان برترین های فناوری جهان

Iran Newspaper - - News - میترا جلیلی خبرنگار

ایــن روزهــا آلمــان میزبــان بزرگتریــن نمایشــگاه فنــاوری اروپــا - و بــه نوعــی جهــان - یعنــی ایفــا برلیــن ‪)IFA 2019(‬ است و آخرین دستاوردهای کمپانیهای کوچک و بزرگ حوزه تلفن همراه، هوش مصنوعی، لپ تاپ، لوازم خانه، پهپادها، صنعت گیم ...و در معرض دید قرار داده شد. شعار امســال این نمایشگاه «تمرکز هــوش مصنوعــی و وســایل هوشــمند» است به همین دلیل تقریباً همه گجتها و محصــوالت ارائــه شــده در ایــن رویداد هوشمندهستن­د. ■ یکنمایشگاه­09ساله امســال در نمایشــگاه ایفــا برلیــن IFA( )2019 کــه از 6 ســپتامبر 15( شــهریور) آغاز شــده و تا 11 ســپتامبر 20( شــهریور) ادامه دارد، بیــش از هزار و 800 غرفهدار از 30 کشــور جهــان، آخریــن دســتاورد محصــوالت الکترونیک و لــوازم خانگی خود را در معرض نمایش گذاشــتند. در ایــن نمایشــگاه 6 روزه عالوه بر گوشــی، لــپ تاپ و...، صنایعــی همچون پرینت ســهبعدی و پهپادها نیــز جایگاهی ویژه دارنــد و تکنولوژی کنترل وســایل با صدا و فرامیــن صوتی و همچنین 5G بســیار مورد توجه قرار دارد. اما این نمایشگاه که یکی از قدیمیترین نمایشــگاه­های صنعتــی در آلمــان محســوب میشــود، از چــه زمانــی آغاز بــه کار کــرد؟ ایــن نمایشــگاه در فاصلــه سالهای 1924 تا 1939 رویدادی ساالنه بود ولی از سال 1950 تا 2005 به صورت دوســاالنه یعنی یک ســال در میــان برپا شــد. ایــن نمایشــگاه از ســال 2005 بــه بعــد دوباره بــه رویدادی ســاالنه تبدیل شــد که هر ســال در مــاه ســپتامبر برگزار میشود. همچنین باید گفت این رویداد صنعتی و فناورانه ابتدا با 242 غرفه و در مســاحتی بالغ بر 7 هــزار مترمربع آغاز بــه کار کرد ولی حاال که بیش از 90 ســال از برگزاری نخســتین دوره این نمایشگاه گذشــته، بیش از هزار و 800 غرفه و 240 هزار بازدیدکنند­ه دارد. گوشیهای تاشو در برلین نمیتوان یک نمایشگاه فناوری را بدون حضــور سامســونگ، ایــن غــول دنیــای فنــاوری تلفنهای هوشــمند تصور کرد. امســال سامســونگ با جبران اشتباهات گذشــته خــود تــالش کــرد تــا در برلیــن حضــوری قدرتمنــد داشــته باشــد. ایــن کمپانــی با ارائه گوشــی هوشــمند تاشــو ‪the Galaxy Fold‬ کــه در آن اینترنــت 5G به صورت پیشــفرض در نظر گرفته شــده اســت، خــوش درخشــید. قــرار اســت سامســونگ فــروش ایــن گوشــی هوشــمند را تــا پایان ماه جــاری میالدی در کــره آغــاز کنــد و البته قبل از رســیدن این محصول به امریکا، قرار است گوشی تاشو سامسونگ در آسیا و اروپا با قیمت 2هزار دالر به فروش برســد. کمپانی اپل کــه رقیب اصلــی سامســونگ در دنیای تلفن هوشــمند محســوب میشــود هم از قافله نمایشــگاه ایفا برلین جا نمانده و قــرار اســت در 01ســپتامب­ر یعنــی 19 شهریور از آخرین نمونههای آیفون خود یعنی سری ‪iPhone 11‬ در این نمایشگاه رونمایــی کنــد. ایــن گوشــیهای آیفون نخســتین گوشــیهای اپل هســتند که با سیســتم عامــل ‪iOS 13‬ کار میکننــد به همین دلیل هم مخاطبان و دوستداران این برند بیصبرانه در انتظار رونمایی از آن هستند. ■ بازگشتنوکی­ابهمیدانرق­ابت امسال نوکیا با ایفای برلین به بازار تلفن همراه بازگشــتی شــکوهمندا­نه داشــت. 91سال پس از عرضه گوشی نوکیا ،3310 امســال شــاهد تولد دوبــاره آن در برلین هســتیم. البته این نخســتین بار نیســت که نوکیا نســخه آپدیت شــده این گوشی نوســتالژی­ک را ارائــه میدهــد و در ســال 2017 نیز یک نمونه مدرن دوسیم کارته

بــا صفحــه نمایــش رنگــی از ایــن مدل گوشــی به بازار عرضه کرد. کمپانی نوکیا در نمایشــگاه امســال برلیــن، دو مــدل گوشــی دیگــر هــم بــا نــام ‪Nokia 6.2‬ و ‪Nokia 7.2‬ رونمایی کرد که هر دو گوشی دوربین 48 مگاپیکسلی دارند. ■ لپتاپهاییب­رایگیمرها کمپانــی تایوانی ایســوس تــالش کرد تــا در زمینه لــپ تاپها بــا مک بوک پــرو اپــل رقابت کنــد به همیــن دلیل

هــم ســری لــپ تاپهــای ProArt StudioBook را ارائــه داد کــه کارت گرافیکــی و پردازشــگر مناســبی دارد. ایــن کمپانــی همچنیــن از لــپ تــاپ جدیــد ویــژه گیــم خود بــا نــام ROG ‪Zephyrus S GX701‬ رونمایی کرد که برای گیمرها بسیار مناسب است. ایســر )Acer( هم از کروم بوک 314 خود در برلیــن رونمایی کــرد. این لپ تاپ 14 اینچی، 4 هستهای است به همین دلیل

هــم از ســرعت باالیــی برخوردار اســت. ایسر همچنین از ســبکترین نوت بوک جهان با نــام ‪Acer Swift 5‬ که 14 اینچی است و تنها 990 گرم وزن دارد، رونمایی کــرد. این نوت بــوک همچنین مجهز به وایفای و فناوری بیومتریک اثر انگشت برای احراز هویت است. کمپانــی تایوانــی ایســر همچنیــن بــا رونمایــی از صندلی 41هــزار دالری ویژه بازیهــای ویدئویی خــود و تعدادی لپ تاپ جدید به میدان آمد و توجه بسیاری را بــه خــود جلــب کــرد. این صندلــی تا پایان سال جاری میالدی در بازار عرضه خواهــد شــد. کاربــر با قــرار گرفتــن روی ایــن صندلی، میتواند بــه طور همزمان روی ســه مانیتــور بــازی ویدئویــی انجام دهــد. یک ســینی کــه در آن یــک ماوس و همچنیــن یــک صفحــه کلیــد جــای گرفتــه، از دیگــر جزئیــات ایــن صندلــی ویــژه گیمرهاســت. گیمــر میتوانــد در کابین خود تــا 130 درجه بچرخد که این موضوع، بازی را برای کاربران راحتتر و دلپذیرترمی­کند. ■ دنیایتلویز­یونوساعتهو­شمند امســال کمپانــی شــارپ بزرگتریــن تلویزیــون 8K جهــان را در برلیــن ارائــه داد. یک تلویزیون 120 اینچی که قابلیت اتصال به اینترنت نســل پنجــم را دارد و به جای ال سی دی، MicroLED است. در این نمایشــگاه از نخســتین تلویزیون OLED آمــازون کــه در ســاخت آن از دســتیار صوتی این کمپانی یعنی الکسا بهــره گرفتــه شــده و کاربــر میتوانــد بــا فرمانهــای صوتــی به تلویزیون دســتور بدهد نیز رونمایی شد. البته برخی نگران نقــض حریــم خصوصــی هســتند و این کمپانی یادآور شــده اســت کــه این افراد میتوانند نمونههایــ­ی از این تلویزیون را خریداری کنند که در آن میکروفن به کار نرفته و نمیتواند با الکسا کار کند. ســاعت هوشــمند پوما با سیستم عامل ‪Wear OS‬ هم از دیگر محصوالت جالب ایننمایشگا­ه است.اینساعتهوش­مند یک صفحه نمایش AMOLED با اندازه 9.1اینچ دارد و پردازشــگر اســنپ دراگون 3100 کوالکوم در ساخت آن به کار گرفته شــده است. گفتنی اســت که این ساعت محصــول همــکاری برنــد پومــا کمپانی فنــاوری Fossil اســت و گفتــه میشــود کــه میتواند عــالوه بر ردیابــی وضعیت سالمت ورزشکاران، بر ضربان قلب آنها نیز نظارت داشته باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.