دردسر اندروید۰۱ برای گوشیهای گوگل

Iran Newspaper - - News -

اخبــار و گزارشهــای منتشــر شــده در روزهــای اخیــر نشــان میدهــد کــه حســگر اثرانگشــت در بســیاری از گوشــیهای هوشــمند گوگل بعد از دریافت بهروزرســا­نی اندروید 10 از کار افتاده و با اختالل روبهرو شده است. بهگزارش ایسنا، بر اساس تازهترین اخبار و گزارشهای منتشر شده در وب سایت ،lifehacker یک باگ و آسیبپذیری در نسخه بهروزرسانی شده اندروید 10 وجود دارد که حسگر اثر انگشت را در بسیاری از گوشیهای هوشمند اختصاصی گوگل، سری گوشیهای پیکسل، از کار میاندازد و کاربران مدلهای مذکور را با مشکل و اختالالت فراوانی مواجه میکند. برخی دیگر از کاربران گوشیهای پیکسل گوگل نیز خاطرنشــان کردهاند که آپدیت اندروید 10 برای سایر قابلیتهای گوشیهای مــورد اســتفاده آنها نیز مشــکل ایجاد کرده اســت که از آنها میتــوان به چرخش خــودکار، تنظیم خودکار روشــنایی صفحه نمایش، کنترلهای نمایشــگر و ســایر ژستهای حرکتی در گوشی اشاره کرد.هفته پیش بود که گوشیهای پیکسل گوگل طبق روال هرساله، نخستین سری گوشیهای جهان بودند که نسخه به روزرسانی و آپدیت اندروید 10 را دریافت کردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.