انفجارنارن­جکبرایانتق­ام

Iran Newspaper - - News -

گــروهحــو­ادث/ مرد کینــه جو برای انتقــام از اعضای یک خانواده در اهواز نیمه شب یک نارنجکصوتی­مقابلخانهآ­نهامنفجرکر­د.

بــه گــزارش پایــگاه خبــری پلیــس، در نخســتین ســاعات بامــداد شــنبه مرکــز فوریتهای پلیسی 110 در جریان خبر انفجار یک شیء مقابل یک خانه مسکونی در کوی صادقیهاهوا­زقرارگرفتو­بالفاصلهمأ­موران کالنتــری ۴2 و تیــم چــک و خنثیســازی به محلاعزامشد­ند.

در بررســی صورت گرفته توسط مأموران مشخصشدصدای­انفجارناشی­ازنارنجک صوتــی کوچکــی بوده کــه در ادامه بازرســی، یــک نارنجک عمــل نکرده دیگر نیز کشــف و خنثی شــد. این انفجار هیچ گونه مصدوم یا خســارتی در بر نداشــته و فقط تولید صدا داشــته اســت. هویــت عامــل ایــن انفجــار شناسایی و دســتگیری وی بهصورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت. برابر تحقیقات پلیس انگیزه متهــم از این انفجار اختالفات خانوادگی بوده و پیش از این نیز بارها مالک این خانه را تهدید کرده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.