تهران را برای مواد فروشان نا امن میکنیم

Iran Newspaper - - News -

گروه حوادث/نخســتین مرحلــه از طرح برخــورد پلیس بــا قاچاقچیان مواد مخــدر در پایتخت با شناســایی 230 مخفیگاه ســوداگران مرگ و انهدام 25 باند و دســتگیری 22 قاچاقچی و سرشبکه به اجرا درآمد.

ســردار حسین رحیمی - رئیس پلیس پایتخت - درباره جزئیات این طرح گفت: بهدنبال اجرای طرح پاکسازی مناطق شوش، مولوی، دروازه غار، فرحزاد و دامنه رودخانه جاجرود بیم آن را داشتیم که قاچاقچیان با از هم پاشیده شدن مراکز تجمعشــان، این بار در نقاط مختلف شــهر تهران برای خود پایگاههایی ایجــاد کننــد که برای مقابله با این مشــکل طرح جدیدی را با عنــوان «ظفر» با هماهنگــی مقــام قضایی اجرا و کار اطالعاتی را برای شناســایی منــازل و مراکز خرید و فروش موادمخدر آغاز کردیم.

وی تصریح کرد: پس از حدود دو ماه کار اطالعاتی، با حکمهای قضایی به 230 مخفیگاه قاچاقچیان موادمخدر بخصوص قاچاقچیان خرد ضربه زدیم؛ در این مراکز حدود 310 نفر بازداشت شدند. در مجموع در عملیات ظفر یک، در بازه زمانی چهار تا پنج روز، بالغ بر 809 کیلوگرم موادمخدر کشــف، 25 باند منهدم و22 قاچاقچی و سرشبکه بازداشت شدند.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ گفت: متهمان یا به زندان منتقل یا تحویل مراکز بازپروری شدند. مراکز عمده تجمع معتادان متجاهر و خردهفروشان موادمخــدر در تهــران از هم پاشــیده شــده و ایــن افراد به نقــاط دیگری نقل مــکان کــرده بودند که با اجــرای این طرح (ظفر یــک) پاتوقهای جدید آنها نیز برچیده شد.

ایــن مقــام انتظامی با بیان اینکه ســال 98 را ســال پاکســازی تهــران از لوث وجــود معتادان متجاهر نامگــذاری کردهایم، یادآور شــد: زمانی کــه خریداری برای موادمخدر وجود نداشــته باشــد، عرضه نیز بشدت پایین میآید. مهدی مهرانگیز، معاون دادستان و سرپرست دادسرای مبارزه با موادمخدر در حاشیه اجرای نخستین مرحله از طرح ظفر گفت: رئیس قوهقضائیه عالوه بر مبارزه با مفاسد اقتصادی، بر مبارزه با موادمخدر نیز تأکید ویژهای دارند. هدف پلیس و دستگاه قضا از پاکســازی معابر و خانههای آلوده به مواد مخدر، ایجاد جامعه امن برای رشد و بالندگی جوانان است. از همین جا اعالم میکنم دستگاه قضا حامی پلیس در راستای مبارزه با مواد مخدر است.

وی با هشدار به فروشندگان موادمخدر، تصریح کرد: 24 ساعته در خدمت مردمپایتخت­هستیموکاری­میکنیمقاچا­قچییاموادف­روشدرتهران­امنیت نداشته باشد. مهرانگیز با اشاره به دستگیری902 متهم در این طرح خاطرنشان کرد: حتی یک نفر از این متهمان تاکنون آزاد نشــده اســت و برای برخی از آنها قرار بازداشــت موقت صادر کردهایم و بههیچ عنوان تا تکمیل پرونده و صدور کیفرخواستآ­زادنمیشوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.