اما و اگرهای بسکتبال ایران برای صعود به المپیک 2020

Iran Newspaper - - News -

گــروه ورزش / تیــم ملــی بســکتبال ایــران باالخــره طلســم را شکســت و پس از 3 شکســت متوالی، جمعه در مرحله دوم جام جهانی بســکتبال 2019 در چین مقابــل آنگوال به برتری دست یافت. ملیپوشان بسکتبال ایران حاال به همراه چین، تنها تیمهای آسیایی هستند که در جام جهانی به پیروزی دست یافته اند. البته چینیها جمعه در یک نبرد حساس آسیایی برابر کره جنوبی با اختاف ۴ امتیاز دومین برد خود را کسب کردند. از آنجایی که فقط یک تیم از آسیا از طریق جام جهانی به المپیک صعود خواهد کرد، رقابت بین چین و ایران در روز آخر وجود خواهد داشــت. شــاگردان مهران شــاهین طبع امروز (یکشــنبه) آخرین بازی خود را از ســاعت 1۶:30 برابر فیلیپین برگزار میکنند و برای اینکه شانســی داشــته باشند تا عنوان برترین تیم قاره کهن را کســب کنند، محکوم به شکســت دادن این حریف آســیایی هســتند. فیلیپین همواره یکی از رقبای سرســخت ایران در آســیا بوده است. از سوی دیگر چین که یک پیروزی از ایران بیشــتر دارد، با نیجریه روبهرو خواهد شــد. این بازی همزمان با دیدار ایران و فیلیپین برگزار میشــود و در صورتی که نماینده آفریقا بتوانــد چیــن را از پیش رو بردارد، ایران شــانس صعود به المپیک را با شکســت دادن فیلیپین پیدا میکند. در صورت برد چین در این مسابقه ایران حتی با بردن فیلیپین هم شانسی برای رسیدن به المپیک نخواهد داشت. حاال اگر ایران بازی خود را ببرد و چین بازنده باشــد، کار به تفاضل گل خواهد کشــید. از این نظر هم کار به اما واگر کشــیده میشــود. تفاضل ایران هم اکنون -13 ثبت شــده و چین با تفاضل +3 به کارش ادامه میدهد. در واقع چین باید با حدود 10 اختاف امتیاز شکست بخورد و ایران با حداقل 7 اختاف برنده بازی با فیلیپین شود. کار برای بسکتبالیسـ­ـتهای ایرانــی ســخت شــده و در واقــع در حال حاضر چین شــانس نخست گرفتن سهمیه المپیک از طریق جام جهانی 2019 به حساب میآید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.