اکیپ (فرانسه)

Iran Newspaper - - News -

این روزنامه روی دیدار شــب گذشــته تیم ملی فوتبال فرانســه با آلبانی در ادامــه پیکارهای مقدماتی یورو 2020 تمرکــز کــرده و عکــس خــوش و بش گریزمــان و کومــان خبــر از امیدهــای فراوانــی میدهــد کــه خروسهــای آبیپــوش بــرای فتــح ایــن دیــدار داشــتند. اکیپ از دستاوردهای سرهنا ویلیامــز در تنیــس یو.اس.اوپــن هــم گفته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.