آغاز‌ماجراجویی‌ویلموتس‌از‌هن‌گکنگ

تیم ملی ایران پس از 3 دهه برابر حریف ناشناخته به میدان میرود

Iran Newspaper - - News - حامد جیرودی خبرنگار بازی دوستانه ایران - سوریه

تیــم ملــی فوتبــال ایــران ســاعت 17 سهشــنبه در نخســتین بــازی خــود در گــروه C دور اول مقدماتــی جــام جهانــی 2022 قطــر و جــام ملتهای آســیا 2023 بــه مصــاف هنگکنــگ مــیرود؛ دیــداری کــه میتــوان آن را آغــاز ماجراجویــ­ی تیــم ملــی بــرای رســیدن بــه ششــمین جــام جهانــی عنــوان کــرد و از این جهــت، موفقیت در گام نخســت از اهمیــت بســیار زیــادی بــرای همــه عاقهمنــدا­ن بــه فوتبــال ایران برخــوردار اســت. یوزها بعد از استراحت در روز اول مقدماتی جام جهانی، در روز دوم این رقابتها اولیــن بازی خود را بــا تیمی درجه دو از منطقــه جنوب شــرق آســیا بــه نام هنگکنــگ برگــزار میکنند؛ کشــوری نســبتاً کوچــک در جنــوب چیــن کــه بــه عنــوان شــبه جزیــرهای در دریــای چیــن جنوبــی و از جملــه مدرنترین کشورهای منطقه قلمداد میشود.

ایــن بــازی در «هنگکنــگ اســتادیوم» یــا همــان «ســو کــون پو» مرکز اصلی میزبانی رویدادهای مهم ورزشــی در رشــتههای فوتبال و راگبی در جنوبیترین بخش شهر هنگکنگ در حاشیه ســواحل Causeway برگزار خواهــد شــد. ایــن ورزشــگاه در ســال 1994 بــا بودجهای 180 میلیون دالری بازســازی شد تا از آن به عنوان یکی از زیباترین ورزشــگاهه­ای جنوب شــرق آســیا نام برده شود. از جمله امکانات جــذاب این ورزشــگاه 40 هــزار نفری، میتوان به هتلی 5 ســتاره که از ســال 2008 در کنــار آن ســاخته شــد اشــاره کرد تا از حیــث درآمدزایی بخصوص از چشــمانداز زیبای اطراف ورزشگاه، نهایت بهرهبرداری صورت بگیرد.

هنگکنگیها در حالی میزبان این مسابقه هستند که در اولین بازی خود مقابل کامبوج به تساوی 1-1 رسیدند. ایــن تیم کــه در رده 139 رنکینگ فیفا قــرار دارد، پیــش از این در ســال 2019 تنهــا یــک بــازی دوســتانه برابــر چین تایپــه انجام داده که 0-2 بازنده شــده اســت. هدایت ایــن تیم را یــک مربی فنانــدی بــه نــام میکســو پاتاینــن برعهــده دارد کــه 70 بــازی ملــی در کارنامــها­ش دارد و از ســال 2011 تــا 2015 ســرمربی تیــم ملــی کشــورش بــوده اســت. هنگکنــگ در فهرســت خــود از بازیکنــان چنــد ملیتــی و پا به ســن گذاشته بهره میبرد و به غیر از 4 بازیکن این تیم که در سوپرلیگ چین بازی میکنند، ســایر بازیکنان این تیم در لیــگ داخلــی حضور دارنــد. با این حال، پاتاینن سرمربی فناندی وعده نمایشــی دگرگون شــده از شاگردانش را بــه طرفــداران این کشــور کــه درگیر اعتراضــات خیابانــی هســتند، داده اســت. هنگکنــگ در بازی بــا کامبوج 4 بازیکــن کلیدی خــود را بــه نامهای رایــان لی جیائو، فاتــوس، تینگ فنگ و ژو دشــائویی به دلیل مصدومیت در اختیــار نداشــت ولی مربیــان این تیم امیدوار هستند آنها برای بازی با ایران بــه آمادگــی الزم برســند. پاتاینن در بخشی از صحبتهای خود در نشست خبری پس از بازی برابر کامبوج گفت: «نمیخواهیــ­م برابــر ایــران قدرتمند بازنده باشــیم و برای این بازی برنامه دارم.»

در ســمت مقابــل تیــم ملــی در شــرایطی سهشــنبه به میــدان میرود کــه بــه جــای کارلــوس کــیروش پرتغالــی، یک مربی سرشــناس دیگر را روی نیمکــت خود میبینــد. مارک ویلموتــس که تعــدادی از ســتارههای فعلــی کشــورش بــا آموزههــای او در زمــان هدایت تیــم ملی بلژیک رشــد کردهاند، قصــد دارد مشــابه آن پروژه را در ایــران نیــز داشــته باشــد. تیــم ملــی ایــران از زمــان روی کار آمــدن ویلموتــس، 2 بــازی دوســتانه انجــام داده و برابــر ســوریه بــه برتــری 0-5 و مقابــل کــره جنوبــی بــه تســاوی 1-1 رســیده و ایــن بــازی اولیــن مســابقه رســمی ایــران بــا ســرمربی جدیــدش اســت. در ایــن بــازی، مهــدی طارمی بــه دلیــل مصدومیــت تیــم ملــی را همراهی نمیکند اما سایر ملی پوشان آماده حضور در ترکیب هستند.

نکتهای کــه درخصــوص بازیکنان تیــم ملی میتــوان به آن اشــاره کرد، اینکــه آنهــا همــان بازیکنــان لیســت کــیروش هســتند که در جــام جهانی 2018 روســیه و جــام ملتهای آســیا 2019 امــارات بــازی کردنــد و حتــی 8 بازیکــن این تیــم یعنی وریــا غفوری، محمدحســین کنعانــی زادگان، وحیــد امیری، مهدی ترابی، مســعود شــجاعی، احســان حاج صفی، سردار آزمون و امید ابراهیمی، 4 ســال پیش در اولیــن بــازی تیم ملــی در دور اول مقدماتی جــام جهانــی 2018 مقابل ترکمنســتا­ن هــم بــه میــدان رفتنــد. اللهیــار صیادمنــش تنهــا بازیکنــی بــود که بــا آمدن ویلموتــس به عنوان بازیکــن جدیــد در بــازی با ســوریه به میــدان رفــت. بــا ایــن حــال، محمــد نــادری و ســیاوش یزدانــی بازیکنــان جدیــد لیســت ویلموتــس هســتند که میتواننــد اولین بازیشــان برای تیم ملی را مقابل هنگکنگ تجربه کنند. ■ پیروزی صد درصدی؛ آمار درخشان ایران

هنگکنــگ یــک حریــف قدیمــی بــرای ایران محســوب میشــود. البته دو تیــم بازیهــای کمــی برابــر هــم برگــزار کردهاند و حاصــل آن پیروزی صد درصدی برای ایران است. اولین بــازی دو تیــم 20 اردیبهشــت 1347 در جــام ملتهــای آســیا 1968 در ورزشگاه امجدیه تهران برگزار شد که ایــران با گلهــای علی جبــاری و زنده یــاد همایون بهــزادی 0-2 به پیروزی رســید. دومیــن رویارویــی دو تیــم 29 خــرداد 56 در مرحلــه مقدماتی جام جهانــی 1978 آرژانتین در هنگکنگ برگــزار شــد که ایــران با 2 گل حســین کازرانــی و غفــور جهانــی بــه پیــروزی رســید. بــازی برگشــت آن مرحله هم 27 آبان 56 در ورزشگاه آزادی تهران برگزار شــد که ایران با گلهای جهانی 2( گل) و کازرانــی، 0-3 برنــده شــد. آخریــن بــازی ایــران و هنگکنگ هم 6 خــرداد 67 در مرحلــه مقدماتــی جــام ملتهــای آســیا 1988 در کاتمانــدو نپال برگزار شــد و تیم ملی بــا گلهای زنده یاد ســیروس قایقران و عبدالصمــد مرفــاوی 0-2 به برتری دســت یافت. از آن بازی 31 سال و 3 مــاه و 13 روز میگــذرد و حــاال دو تیم بعــد از 3 دهــه دوبــاره برابر هــم قرار میگیرنــد و از ایــن جهــت میتــوان گفت که ایران برابر حریفی ناشناخته قرار میگیرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.