دیدار پروین با وزیر چند روز پس از مصاحبه انتقادی

Iran Newspaper - - News -

علــی پرویــن دیروز به کمیته ملــی المپیک رفت و با ســیدرضا صالحی امیری دیــدار کــرد که رئیــس کمیته ملی المپیک از پیشکســوت باشــگاه پرســپولیس خواست تا به وزارت ورزش برود و با مسعود سلطانیفر ماقات کند. پروین به سلطانیفر گفت: «مصاحبه انتقادی من به دلیل این بود که نمیشود 4 ماهه مدیرعامــل انتخاب کرد و باید با تدبیر این مســأله صورت بگیرد. حتی بعد از انتخاب انصاریفرد به عنوان مدیرعامل جدید پرسپولیس با او تماس گرفتم و تبریک گفتم. ضمن اینکه عاقهای به پســت گرفتن در پرســپولیس ندارم.» وزیــر ورزش هــم بــه پرویــن گفت: «بــه دنبال خصوصیســاز­ی پرســپولیس و استقال تا پایان سال هستیم و قویاً این مسأله را پیگیری میکنیم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.