فغانی: برای تحصیل فرزندانم به استرالیا میروم

پوست کلفتتر از آن هستم که از چیزی فرار کنم

Iran Newspaper - - News -

علیرضا فغانی درباره دالیل مهاجرتش به اســترالیا، آینــده شــغلیاش و علت اصلی فضای تنشآمیز در فوتبال ایران توضیح داد. این داور بینالمللی فوتبال ایــران در مورد مهاجرتش به اســترالیا و شــرایط ادامه حضورش در فوتبال دنیا بــه عنــوان داور، گفــت: «از زمانی که به یاد دارم، دنبال اهداف و رؤیاهایم بودم و در این زمینه همســر و فرزندانم با کم و کاســتها و نبودنهایــ­م کنــار آمدند و شــاید اگر همکاری و همراهی آنها نبود این اتفاقــات خوب برایــم رخ نمیداد. من 0۴ ســال در شــهرری زندگــی کردم و کنار مــردم این منطقــه زندگی خوبی داشــتم و از شــرایطم لــذت بــردم. در حال حاضر زمان دانشــگاه رفتن پسرم و مدرســه رفتــن دخترم فرا رســیده و با توجه به شــرایطی که در استرالیا فراهم شــد، به فکر مهاجرت افتــادم و با توجه بــه اینکــه اقامــت اســترالیا را داشــتم، تصمیــم گرفتم به این کشــور مهاجرت کنم و اگــر از اقامت اروپا برخوردار بودم به این قاره میرفتم.»

فغانــی در مورد ادامــه فعالیتش به عنــوان داور تأکیــد کــرد: «به طــور حتم داوری را دنبــال میکنــم و مصممتــر از قبل در ایــن حوزه فعالیت خواهم کرد. هرچند در شــرایط فعلی بیشتر ترجیح میدهم در کنار خانواده باشم. البته در مــورد اینکه به عنــوان داور بینالمللی ایرانــی در تورنمنتها حضــور پیدا کنم در گذشــته صحبتــی را بــا آقایــان تــاج و رفعتــی داشــتم و بــه تازگــی بــا آقــای ممبینی صحبت کردم و مشــکلی برای فعالیتــم بــه عنــوان داور بینالمللــ­ی ایرانی در تورنمنتها وجود ندارد.»

او در پاســخ بــه اینکه آیــا در لیگ فوتبــال اســترالیا قضــاوت خواهــد کــرد یــا خیــر، چنیــن نظــر داد: «در ایــن رابطــه هنــوز صحبــت خاصــی صــورت نگرفتــه و در ابتــدای امــر ادامــه تحصیــل فرزندانم و پس از آن داوری مدنظــرم قــرار خواهــد گرفت. خوشــبختان­ه هر کدام از داوران ایرانی کــه مهاجــرت کردنــد، معرفینامها­ی از فدراســیون فوتبــال ارائــه کــرده و شــرایط بــرای حضــور آنهــا در اروپــا، کانــادا و اســترالیا فراهم شــده و بعید میدانــم که با توجه بــه کارنامهای که دارم، مشــکلی به منظــور قضاوت در لیــگ فوتبال این کشــور وجود داشــته باشــد و حتــی تصورم براین اســت که شــرایط راحتتــری را پیشرو خواهم داشت.»

فغانــی در ارتبــاط بــا اینکــه آیــا شــرایط لیــگ فوتبال ایــران عامــل این مهاجرت او بوده را رد کرد: «اصاً، بنده پوستکلفتتر از آن هستم که بخواهم از چیــزی فــرار کنم و اگر موضــوع ادامه تحصیــل و حضــور در مقطــع دکتــری نبود، بعــد از جام جهانــی از ایران رفته بودم و بــه دلیل درگیریهای تحصیلی این مسأله به تعویق افتاد. خوشبختانه با شــرایط لیــگ ایران ناآشــنا نیســتم و نســبت به فضای فوتبال کشورم اشراف داشــتم. متأســفانه بداخاقیهــ­ا در ورزش ایــران و بویــژه فضــای مجــازی قابل مشــاهده اســت و بســیاری از افراد بــرای تخلیه روانی خود به دنبال ســوژه میگردند. اگر فدراسیون فوتبال، کمیته اخــاق و کمیتــه انضباطــی بــه عنــوان اهرم بازدارنده دراین رابطه اقدام کنند شــاهد نتایــج خوبــی خواهیــم بــود کــه خوشــبختان­ه در فصل جدید فدراسیون فوتبال با جدیت بیشــتری در این زمینه اقدام کرده است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.