تاج: عذرخواهی بیرانوند بهتر از تنبیه کردن اوست

Iran Newspaper - - News -

مهدی تاج که دیروز در برنامه سام صبح بــه خیــر حضــور داشــت، درباره شــکایت تراکتــور بابــت حرکتــی کــه بیرانونــد بــه تماشاگران این تیم نشان داده، چنین نظر داد: «بیرانونــد مصاحبــهای کرد و باشــگاه پرسپولیس هم اطاعیهای داد و اعام کرد منظوری نداشته و عذرخواهی کرد. همین عذرخواهی بهتر از تنبیه کردن است. لیگ دو هفتــه برگزار شــده و بیرانوند یک هفته محــروم بــوده اســت. قاعدتــاً برخوردهــا گزینشــی نیســت و منطقی رفتار میشود. مــردم عاقهای به ایــن حرفهــا ندارند و دلشان میخواهد از فوتبال لذت ببرند و نباید فوتبال را به اینجا رساند. رقابت تیمها هم فقط باید در زمین و در همان 90 دقیقه باشد.»

رئیس فدراســیون فوتبال در پاســخ به این ســؤال که چرا دربی یکشــنبه برگزار میشــود، گفــت: «آنچه من میدانم، این اســت کــه فینال مســابقات والیبال در ورزشگاه 12 هزار نفری آزادی و در روز جمعه برگزار میشود. این مسابقه داخلی هم نیست. در شورای تأمین که من حضور داشتم، تأکید شد که این بازی در روزی غیر از روز دربی برگزار شــود چون برای نیروی انتظامی ســخت است که همزمان بازی دربی و والیبال را سامان بدهد. میدانم بهتر است جمعه مسابقه برگزار شود اما به هر حال ما یک ورزشگاه آزادی داریم و استقال و پرسپولیس هر دو در این ورزشگاه بازی میکنند. سالن 12 هزار نفری هم در آزادی است و باید رویدادهای بینالمللی هم سامان داده شود. بعضی وقتها بازیهای بینالمللی اتفاقاتی را رقم میزند. مثل بازی مقدماتی ما در جام جهانی که شب عاشورا در ورزشگاه آزادی گذاشــتند و مــا راضــی نبودیم این اتفــاق بیفتد اما مجبور شــدیم که بازی کنیــم.» تــاج درباره اینکه آیا قانــون 90 به 10 در دربی اجرا میشــود؟ گفت: «باید ستادی برای این قانون ایجاد شود. این قانون به نفع همه است و کنترل ورزشگاه سادهتر میشود. این موضوع در بازی با تراکتورساز­ی اجرا شد.»

گفتنی اســت صحبتهای تاج دربــاره بیرانوند با انتقادهایی همراه شــد که باعث شد سخنگوی فدراسیون فوتبال توضیحاتی در این باره بدهد. امیرمهدی علوی به ســایت فدراســیون فوتبال گفت: «آنچه در ســخنان ریاست فدراسیون فوتبال درباره بیرانوند مطرح بوده، ناظر بر عذرخواهی وی و باشگاه پرسپولیس است و تأکید بر اینکه اگر او و باشگاهًپرسپولیس عذرخواهی و اعام نکرده بودند که قصد توهینی در کار نبوده، قطعا برخورد شدید انضباطی صورت میگرفت. در برخــی محافــل مباحــث دیگــری مطرح شــده کــه عــاری از واقعیت اســت. مباحث انضباطی لیگ برتر در مسیر خود در حال پیگیری است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.