چشمی به استقالل برگشت

Iran Newspaper - - News -

روزبه چشمی، مدافع- هافبک استقال که تاشش برای مستقر شدن در لیگ قطــر بیحاصــل مانــد و مذاکراتش با تراکتورســ­ازی نیز ثمری نــداد، با حضور در باشگاه استقال، قراردادش را با تیم خود تمدید کرد تا آبیپوش بماند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.