غیاثی: میخواهند فغانی را زمین بزنند

Iran Newspaper - - News -

رضــا غیاثــی درخصــوص مهاجــرت علیرضــا فغانی به اســترالیا گفــت: «فغانــی بعــداز جــام جهانی روســیه با نصیحتهــای برخــی از دوســتانش در کمیتــه داوران قضــاوت در لیگ برتر را ادامه داد. آن روزها هم علیرضا علت این تصمیمش را همین بد اخاقیهای عدهای از طرفــداران متعصب بعضی از باشــگاهها اعام میکرد. متأســفانه او در مصاحبه جدیدش هم همان علل سابق را بازگو کرده است.» این داور قدیمی فوتبال ایران در ادامه گفتوگویش با ورزش سه، بیان داشت: «همانهایی که به فغانی حســادت میکردند و چشم دیدن او را نداشتند، در کمیتــه داوران قــدرت گرفتهاند و کاری میکنند که بازیهــای فغانی برای او و فدراســیون فحشزا باشــد. فغانی در دو هفتــه دیدار تیمهای تراکتورســ­ازینفت مسجدســلیم­ان و استقال تهران و فوالد را قضاوت کرد که تنها فحش و ناســزا نصیب او و خانوادهاش شــد. رفتن فغانی نتیجه چیدمان غلط کســانی اســت که چشــم دیدن او را ندارند عاوه بر این بعضی از این آقایان که نه تنها چشــم دیدن او و موفقیتهایش را نداشــتند بلکه قصد دارند به هر طریق که شده، او را به زمین بزنند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.