خسروی: امیدوارم بتوانیم ترانسفر داور داشته باشیم

Iran Newspaper - - News -

علی خسروی، داور پیشکسوت فوتبال ایران و کمک داور بینالمللــ­ی که ســابقه قضاوت در فینــال المپیک 2004 آتن را در کارنامه خود دارد، درباره رفتن علیرضا فغانی به اســترالیا برای زندگــی و قضاوت به خبرنــگار «ایران» گفت: «ان شاءاهلل موفق باشد و ما بتوانیم از این به بعد بــه کشــورهای مختلف بــه صــورت موقت ترانســفر داور داشــته باشــیم. ما میتوانیم با کشــورهایی مثل ژاپن، کره و کشــورهای حاشیه خلیج فارس تبادل داور داشــته باشــیم. ما در گذشته محمد فنایی را داشتیم کــه بــا تیــم داوری ایرانی 5 ســال در لبنان قضــاوت کرد. حاال هــم اتفاق بدی نیفتاده اســت. فغانی تصمیم گرفته زندگیاش را به استرالیا ببرد و امیدوارم سامت باشد.»

او دربــاره اینکــه آیا غیبت فغانی بــه ضرر فوتبال ایران تمام نخواهد شــد، چنین نظر داد: «ما آنقدر جوانهای خوبی داریم که بتوانند جای فغانی را پر کنند. روزی که سوت داوری را به امثال من و ایرج نظری دادند، بزرگانی مانند مصطفی نژاد و اخوان سوت میزدند. باید به نسل جوان داوری اعتماد کرد و امیدوارم 10 فغانی از بین آنها به وجود بیاید.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.