خالقیت و فرهنگ در خدمت رونق اقتصادی

Iran Newspaper - - News - فائزه مشايخی خبرنگار

نخســتين دوره طــرح شــبکه شــهرهای خــالق فرهنگ و هنــر از نيمــه تيرماه کليد خــورده و این طرح قصــد دارد با توجه بيشــتر بــه ظرفيتهای فرهنگی و هنری شــهرهای مختلف ایــران، زمينه رونق کســب و کار در عرصه فرهنــگ را رقم بزند. این طــرح به همــت معاونت هنــری و معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی برگزار شــده اســت. بر اساس فراخــوان طرح شــبکه شــهرهای خــالق فرهنگ و هنــر، اهدافــی از این دســت در این رویداد دنبال میشــود؛ کمک به برنامهریزی برای توسعه پایــدار، تمرکززدایـ­ـی در امــور فرهنگی و هنــری و تقویــت ظرفيتهای مردمــی در فرهنــگ، توســعه اقتصــاد فرهنگ و هنــر و کمک بــه بهبود کســبوکاره­ای فرهنگــی هنــری و صنایــع خــالق. در ایــن گــزارش در گفتوگو با مدیران کل اســتانی فرهنگ و ارشاد اســالمی شهرهای یزد، کرمــان و سيســتان درباره کــم و کيــف فعاليتهایش­ــان در زمينه رونق کسب و کار هنر صحبت کردیم.

■ نخستين گذر فرهنگ ایران در یزد شهر يزد در اين سال به عنوان پنجمین پايتخت كتاب ايران انتخاب شده و در عرصه رونق كسب و كار هنری هم پیشگام است و با افتتاح نخســتین گذر فرهنــگ ايران زمینههــای فعالیت گســتردهتر صنايع دســتى و خالقیتهــا­ی هنــری هنرمنــدان و صنعتگران اين شــهر را فراهــم آورده اســت. مجیــد جواديــانز­اده مديركل فرهنگ و ارشــاد اســالمى يــزد در اينبــاره بــه «ايــران» مىگويد: ســال گذشــته موفق شــديم توانمندیهـ­ـای فرهنگى وهنری غنى شــهريزد را بازســازی و بازيابى كنیم. بر همین اســاس از ســوی يونســكو شــهر يــزد به جمع شهرهای پايدار خالق جهان پیوسته واين نشان دهنده توانايى باالی اين شــهر در جلب توجه نگاههای جهانى است و همین مىتواند در توسعه پايدار شهر يزد مثمر ثمر واقع شود. در شبكه شهرهای خالق فرهنگ و هنر استان يزد ما تالش كرديم در ده شهرستان استان يزد زيرســاخته­ای الزم بــرای فعالیتهای هنری و خالقانه هر شــهر را براساس توانمندیها و هويتشان فراهم آورده و توسعه دهیم. ■ سفالگری سيستان و بلوچستان

همچنین در سیســتان و بلوچســتان ديگر شــهر فعــال در اين عرصه بــه زمینههای بســیار غنــى در عرصه صنايع دســتى و ديگر فعالیتهای خالقانه و هنری برای گسترش كسب و كارهای محلى و رونق اقتصادی در اين منطقه وســیع از ايران اقدامهای مؤثری صورت گرفته است. حسین مسگرانى، مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان سیستان و بلوچستان درباره اقدامهای انجام شــده ذيل طرح شبكه شهرهای خالق و فرهنگ ايران نیز گفت: ثبت سفال كلپورگان در فهرست آثار يونسكو ثابت كرد كه اين استان دارای ظرفیتهای قابل اعتنايى در عرصه فرهنگ و هنر است. موزه زنده سفال كلپورگان تنها موزه زنده سفال در جهان است كه قدمت آن بــه هزاره اول پیش از میالد مىرســد. اين هنــر در طول تاريخ بىچرخ ســفالگری و كامالً به شكل سنتى و بدون هیچ تغییری در شیوه ساخت و نوع مواد اولیه سینه به سینه به نسلهای بعد انتقال يافته است. ■ کرمان شهر مجسمهها

كرمان ديگر اســتان فعال در طرح شــهرهای خــالق فرهنگ و هنر اســت و جزء پنج شــهر دارای تمــدن تاريخى ايران اســت. محمدرضا علیزاده، مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان كرمان نیز در اينباره گفت: آيیننامه شبكه شهرهای خالق فرهنگ و هنر چراغ راهى ست تا هر كدام از شــهرهای اســتان كرمان با تكیه بر ظرفیتهايشا­ن طرح خالق خود را اجرا و به هويت مســتقل دســت يابند. در اســتان كرمان هفــت اثــر مهم در فهرســت جهانى يونســكو به ثبت رســیده اســت و عالوه بر اين بیش از شــصت اثر تاريخى اســتان در فهرســت آثار ملى نیز ثبت شده است و اين ظرفیت تاريخى بسیار مهم در اختیار استان كرمــان قرار دارد. عالوه بر اين میزان آثار تاريخى عالوه بر اينكه زمینه خوبى برای جذب گردشــگر اســت وجود بیش از دهها صنايع دستى و فعالیــت كارگاههای ايــن صنايع هنری در مجاورت ايــن ابنیه تاريخى مىتوانــد به رونق بیش از پیش كســب و كار هنــر در كرمان كمک كند. مــا نیــز با برگزاری نشســتهای مشــترک بــا فعاالن هنــری و فرهنگى در بخشهــای مختلــف و تالش برای جذب ســرمايهها­ی خرد و كالن بخش خصوصى و تســهیل در انجام امور ســعى در رونق هرچه بیشتر اين كسب و كارها داريم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.