دسته گل المپیکی در سبد بسکتبال

Iran Newspaper - - صفحه اول -

مسابقات جام جهانی بسکتبال 2019 چین عصر یکشــنبه بــرای بســکتبال ایــران بــه پایان رســید و شــاگردان مهران شــاهین طبع با توجه به باخت تیممیزبانم­قابلنیجریه­وتفاضلگلبه­ترموفق شدندبهالمپ­یکتوکیوصعو­دکنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.