حادثه در کربال

Iran Newspaper - - صفحه اول -

ازدحــام جمعیــت در محــل ســرداب حــرم مطهــر امــام حســین (ع) در کربــالی معلی و زیــر دســت و پــا مانــدن تعــدادی از زائران موجب مرگ 31 تن و زخمی شــدن 100 نفر دیگر شد. بهگــزارش ایرنا، یــک منبع مطلــع در وزارت بهداشــت عراق با تأیید خبر کشــته و زخمی شــدن زائران در حادثــه ازدحام جمعیت در سرداب حرم مطهر امام حسین(ع) از کشته شدن 31 و زخمی شدن 100 نفر خبر داد. وی گفت که حادثــه در پی ازدحام جمعیت در جریــان برگــزاری مراســم مشــهور «رکضــه طویریــج» (دویــدن طویریــج) کــه هــر ســال ظهــر عاشــورا بــرای بزرگداشــت قیــام کربــال برگزار میشــود، به وجــود آمد و تعــدادی از زائــران زیــر دســت و پــا ماندنــد. در همیــن حــال براســاس آخریــن اخبــار 7 نفــر از اتبــاع ایرانــی در میــان مصدومــان حادثــه کربــال وجــود دارنــد کــه بــه صــورت سرپایی مداوا شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.