واکنش ها به اظهارات واعظ اصولگرا علیه مجلس

Iran Newspaper - - News -

بــا انتشــار فیلمــی از ســخنرانی علیرضــا پناهیــان، غوغایــی در فضای مجــازی به پا شــد. فیلمی که این روحانی سرشناس حامــی جریــان اصولگــرا و نایــب رئیــس قــرارگاه عمــار، بیمحابــا بــه نمایندگان مجلــس تاخــت و از هیــچ واژهای بــرای توهیــن به خانه ملــت کم نگذاشــت، به طرحی بــاز میگــردد که چنــدی پیش از ســوی نماینــدگا­ن با به تصویب رســیدن فوریت آن مخالفت شده بود.

«هرچــه نماینــده انتخــاب میکنــی، اکثریــت رأی میدهنــد بــه اینکــه رأی نماینــدگا­ن شــفاف نبایــد باشــد. چــه خبرتونه؟ بعد به صورت بســیار جاهالنه و احمقانهای میگوینــد مگر میخواهید تفتیش عقاید کنید؟ مگر شــما آنجا رأی به عقاید میدهید؟ غلط کردید! شــما با عقاید چه ربطی دارید؟ رأیت را بگو که به چــه رأی دادی و به چــه رأی ندادی. غلط میکنید شما براساس عقاید رأی بدهید. براساس کار کارشناســی باید رأی بدهید. من باید بدانم تو به چه رأی دادی.

آی مجلــس شــورای اســالمی، آدم بــاش! کی به شــما حق داده شــفاف رأی ندی. کی به شــما حــق داده شــفاف رأی دادن را تفتیــش عقایــد بدانیــد؟ رأی براســاس کار کارشناســی. بگو چه غلطی داریــد میکنیــد. چی رو از مجلــس دارید پنهان میکنید؟ مردهایی که در مجلس هســتند و نامرد نیســتند، تا وقتــی رأیها شــفاف نشــده، درً هــر رأیگیــری رأی خودشــان را صریحا اعالم کنند واال دارند از ایــن فرصــت پنهــانکار­ی سیاســیون َجَلب، سوءاستفاده میکنند. البته اگر یک موضوع امنیتــی مطرح بود، طبیعتاً باید پنهان باشد اما نه همه رأیگیریها!

حجتاالســا­لم پناهیان استاد حوزه و دانشگاه این ســخنان سرشار از توهین به خانه ملتی کــه روزی در رأس امور بوده را جمعه شــب در هیأت میثاق با شــهدای دانشــگاه امــام صــادق (ع) گفــت؛ در مراســمی که با موضوع «آخرین آمادگی برای ظهور، اصالح مدیریت در خانواده و جامعه» برگزار میشد. این صحبتهای او با واکنشهای زیادی از سوی نمایندگان مجلس روبهرو شــد و آنان این سخنان را ناشــی از بیاطالعی پناهیان از آییننامه داخلی مجلس و قانون اساسی دانستند. ■ «عــدم شــفافیتی» کــه پناهیــان به آن اعتراض کرد، چه بود؟

طرح «شفافیت عملکرد نمایندگان» ســوم شــهریورما­ه دومیــن بــار طــی یک ســال گذشــته در جلســه علنــی مجلــس مطرح شــد. طرحی که قرار بود تا تمامی آرای نماینــدگا­ن در مجلــس، بــه عــالوه آمــار حضــور و غیابشــان در جلســات، مرخصیها، مأموریتها، ســفرها و دیگر فعالیتهــا­ی آنان به صورت شــفاف در اختیــار عموم قــرار بگیــرد، دو فوریت آن بــا مخالفــت نماینــدگا­ن رأی نیــاورد. اما بهارســتان­یها بــا اصــل طــرح شــفافیت مخالفتــی نداشــتند کــه ایــن گونــه داد پناهیــان درآمــده اســت. البتــه اعتراض پناهیان بیش از هر چیزی نشان میدهد که او اطالعی از آیین نامه داخلی مجلس نــدارد و یــا نمیخواهــد صحبتهــای خــود را بــا منطــق حقوقــی بیــان کنــد. مطابــق مــاده ۶۵۱ آییننامــه داخلــی مجلس شــورای اســالمی، اصل بر عادی بودن رســیدگی طرحهــا و لوایح اســت و فوریت آنها باید مبیــن ضرورت و حالت اســتثنایی باشــد؛ از جمله مطابق قانون، دوفوریت طرحهایی به تصویب میرسد کــه ضــرورت جلوگیری از وقوع خســارت احتمالی و فوت فرصت در تصویب آنها موضوعیت داشته باشد. ■ از وصف «دشمن شادکن» تا «منبرنشینپا­کتی»

هرچنــد ســخنان پناهیــان همچــون صحبتهای گذشــته او بــا همراهی چند خبرگــزاری اصولگرا بــود امــا نمایندگان مجلــس اعــم از اصولگــرا و اصالحطلب خــود را همــراه او ندانســتند و ایــن صحبتهــا را مصــداق توهیــن بــه خانه ملت نامیدند. در اظهارات مختلفی که از ســوی این نمایندگان در خبرگزاری خانه ملت منتشــر شــد، این نمایندگان جدای از اینکه ادبیــات توهینآمیز پناهیان را به هیچ وجــه قابل قبــول نمیداننــد، بلکه اطالعات او را در مورد عدم تصویب طرح شــفافیت آرای نماینــدگا­ن در مجلس را هم ناصحیح خواندند. اســداهلل عباسی، عضو هیأت رئیسه مجلس این اظهارات را غیرقانونــ­ی و غیراخالقــ­ی خوانــد، محمدعلــی پورمختــار، رفتــار پناهیان را تعرضبهقوهم­قننهدانست،محمدجواد کولیوند گفت کســی حق نــدارد به خاطر یــک عملکــرد ماننــد عــدم تصویــب دو فوریــت طرح شــفافیت آرا از تریبونهای رســمی هرچه میخواهــد علیه مجلس توهیــن کنــد، جعفــرزاده ایمنآبــاد­ی بــا بــه کار بــردن عنــوان ســخنران هتاک بــرای پناهیــان، تأکید کــرد کــه او معنای دوفوریــت را نمیداند. ســایر نمایندگان مجلــس نیــز یا ایــن ســخنان پناهیــان را ناشــی از جوزدگــی دانســتند یــا اینکه آن را دشــمن شــادکن نامیدند. حشمتاهلل فالحتپیشــ­ه، عضــو کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی نیز در واکنش به ســخنان او در صفحه توئیتر خود نوشت: شــخصاً بــا مصاحبههــا­ی هــر روزهام، هیــچ رأی پنهانی نداشــتهام، امــا باید به حــال و روز مجلــس ایــران گریســت کــه برخــی منبرنشــین­های پاکتــی، اینگونه بیادبانــه بــه آن توهیــن میکننــد. کاش خودشان جهت روشــنگری ملت شفاف بگوینــد بــرای پراکنــدن ایــن عربدههای غیراخالقی، پاکت چند میلیونی دریافت میکنند؟

حســین مقصــودی نماینــده مــردم ســبزوار، معتقد اســت برخی صحبتها در شأن یک ســخنران نبوده و زمینههای همدلــی و اتحــاد را نیــز از بیــن میبــرد. غالمرضا کاتب، نماینده گرمســار گفته با ســخنران هتاک قطعاً باید برخورد شود، زیــرا منبر امام حســین (ع) جای تخریب

نیست. محمدحســین فرهنگی نماینده تبریــز پیشــنهاد داده کــه هیــأت رئیســه مجلــس بــه شــکل کارشناســا­نه توهیــن ایــن ســخنران را بررســی و در صــورت صالحدیــد به جهــت توهین بــه جایگاه مجلس و نمایندگان پاسخ وی را بدهند. یحیــی کمالیپــور نماینــده جیرفــت، در اعتــراض بــه پناهیــان گفتــه نماینــدگا­ن در تصمیــم گیریهــا آزاد هســتند و ذات عملکرد قوه مقننه چنیــن اقتضا دارد، از

ایــن رو قرار نیســت منتخبــان ملت برای هــر تصمیمشــان بــه افــراد ایــن چنینی پاســخ دهند. محمدرضا امیرحسنخان­ی نماینــده مردم فــردوس، این ســخنان را ناشی از جوزدگی دانست و نادر قاضیپور نماینــده ارومیــه هم خطاب بــه پناهیان گفت: توهینها به مجلــس کردید و باید از مــردم و نمایندگان ملــت عذرخواهی کنید. مجلس عزاداری امام حســین(ع) محــل تســویه حســابهای سیاســی و

شخصینیست.سیدمحمدجوا­دابطحی نماینده خمینی شهر نیز معتقد است که این نحوه بیان و به کار بردن عباراتی چون احمقانه و غیــره جای بحث دارد، زیرا در شأن روضه اباعبداهلل (ع) نیست و اصغر ســلیمی نماینــده ســمیرم هــم گفت که توهین و تخریب جایگاه مجلس، تخریب همه ملت ایران است. ■ اوهمچنانشا­یستهعنوانو­اعظاست؟

علیرضا رحیمــی، نماینده تهران هم در صفحه توئیتر خود نوشــت: «آقایی که از منبر امام حسین، توهین ترویج میکند و به نام هیأتهای منسوب به رزمندگان وعظ مینماید، آیا با بددهنی و اهانت به مردم و مجلس همچنان شایسته عنوان واعــظ اســت؟ از منبــر حســینی کرامــت حســین(ع) ترویــج شــود نــه بیحرمتی و اهانــت. از ارکان نظــام دم میزننــد و هــر بــار بــه یــک رکــن میتازنــد.» بهروز نعمتــی، عضــو هیــأت رئیســه مجلــس هــم معتقد اســت: «نقد هم با فحاشــی متفــاوت اســت و اینکه ایشــان روی منبر مجلس را به ناســزا ببندد، در شأن ایشان نیست.» محمود صادقی، نماینده تهران در صفحــه توئیتــر خــود نوشــت: «هــم آرای نماینــدگا­ن باید شــفاف باشــد، هم تصمیمات ســایر نهاد حاکمیتــی. مردم میپرسند چرا پس از قریب 0۱ سال هنوز مســئولیت تصمیمگیــر­ی دربــاره حصر شفاف نیست»؟! ■ خود؛ «موسی»؛ دیگران؛ «فرعون»

امــا تنها نماینــدگا­ن مجلــس نبودند کــه آمــاج توهینهای پناهیــان آن هم به علت بیاطالعی او از قانون، قرار گرفتند. رئیــس دولــت دوازدهــم هــم مخاطــب صحبتهای این اســتاد حوزه و دانشــگاه در باب مدیریت بود. هرچند این سخنان برای هزارمین بار از سوی مخالفان دولت مطرح میشــد و طبیعی بود که همچون بخشهایــی از صحبتهــای او در مــورد مجلــس بــا واکنشهــای زیــادی روبــهرو نباشد، اما مقایسه رئیس دولت با فرعون چیــزی نبــود کــه حداقــل مشــاور حســن روحانی بتواند در برابر آن سکوت کند.

علیرضا پناهیان در همان ســخنرانی جمعه شب خود در مسجد دانشگاه امام صــادق گفــت: «در طــول انقــالب هرچه ضربــه خوردیم، تنها ناشــی از ناتوانی در مدیریــت بوده و همچنان نیــز ادامه دارد زیــرا درک اصــول عمومــی از مدیریــت صحیــح وجــود نــدارد. اولیــن آســیب مدیریــت و قــدرت گرفتن بر دیگــران در نظر نگرفتن کرامت انسانهاست و نکته دوم ایــن اســت که باید هــر کاری صورت میگیــرد در جهت حفظ دیگران باشــد. درخصــوص فرعــون در ســوره زخــرف

ََ داریم : ‪َ َ ْ‬ «فاســتخ‪ُ َ ْ َ‬ قومه‪ُ ُ َ ََ‬ فأطاعــوهإ ‪ْ ُ‬ هم

ِ َکاُنوا َق ْو ًما فا ِس ِقی َن؛ پس او قومش را سبک مغز شمرد [و آنان را با وسوسه و اغواگری فریفت و خوارشــان کــرد] در نتیجــه از او اطاعت کردند؛ زیرا آنان مردمی فاســق و نافرمان بودند.» این استخفاف در دوران ما چــه نمونههایــ­ی دارد. مراقب باشــید سیاســیون عزت و کرامت قوم ایران را در مقابل غربیها از بین نبرد. این استخفاف نشــانه اطاعت از فراعنه جهانی اســت.» بــا انتشــار ایــن صحبتهــا حســامالدی­ن آشــنا در حســاب توئیتــری خود نوشــت: «به خاطر رقابتهای سیاســی شبهای محــرم را حــرام نکنیــم؛ خود را موســی و دیگران را فرعون؛ خود را علی و دیگران را معاویه؛ خود را حســین و دیگران را یزید؛ نامگذارینک­نیم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.