وزیر اطالعات: حفظ نظام با اعمال خالف شرع، نقض غرض است

Iran Newspaper - - News -

عزاداری شــب عاشــورای حســینی فرصتی شــد تا سخنرانان این مراســم در حرم بنیانگذار انقالب اســالمی سیاسیترین رویداد تاریخ اســالم را یک بار دیگر ترازی برای ارزیابی عملکردها و تصمیمگیریه­ا در عصر حاضر قرار دهند. از جملــه وزیــر اطالعــات با بیان ایــن جمله که «سیاســت ما در حفــظ نظام باید حســینی(ع) باشــد»، گفت: «اگر بــرای دفاع از نظــام از راه معصیت رفتیم، ثواب نمیکنیــم. حفظ نظــام جمهوری اســالمی با اعمــال خالف شــرع نقض غرض اســت». بهگزارش جماران، «حجتاالسالم سیدمحمود علوی طی سخنرانی در شــب عاشــورای حســینی در حرم امام خمینی(ره) تهمــت و افترا زدن یــا بازی با آبروی دیگران حتی به اســم «افشــاگری» و فحش دادن، بــرای دفاع از جمهوری اسالمی را خسارتبارتر­ین اعمال و رفتارهایی بیارتباط با مکتب امام حسین(ع) و آرمانهای جمهوری اســالمی دانست و با تأکید بر اینکه باید از اسالم دفاع کرد، گفــت: «امــام راحل زمانی که برای اســالم احســاس خطر کردند، ســکوت را جایز ندیدند. گاهی خطر متوجه اصل اسالم است و دشمن بهدنبال این است که نامی از اســالم نباشد. گاهی خطر به این شکل است که احکام اسالم را تحریف و وارونه میکنند. آن وقت اسم اسالم باقی میماند اما در مقام عمل از اسالم چیزی باقی نمیماند.» وزیــر اطالعــات با اشــاره به اینکــه امام حســین(ع) با قیام خــود اســالم را از خطر نابــودی نجــات داد، تصریح کرد: «در زمان یزید موجودیت اســالم به بازی گرفته و ابــزاری بــرای کســب قدرت شــد و بــرای اهداف سیاســی راحت از احکام اســالم عبور کردند. امام حســین(ع) این را فاتحه اســالم میدانســت و لذا فرمود در برابر چنین وضعیتی باید واکنش نشان دهیم». علوی با یادآوری اینکه «مقام معظم رهبری بارها فرمودهاند که از کوچکترین حرکت خالف شرع دفاع نمیکنند و آن را نمیپذیرند»، افزود: «باید مواظب باشــیم به چنین وضعیتی دچار نشــویم که تهمــت و افترا بزنیم و خیال کنیم از نظام جمهوری اســالمی دفاع میکنیم؛ این مصداق «اخســرین اعمال» است. با آبروی افراد بازی کنیم و خیال کنیم از نظام جمهوری اســالمی دفاع میکنیم؛ این مصداق اخســرین اعمال است؛ گرچه نام افشــاگری بر آن بگذاریم. مگر خود افشاگری حرام نیست؟ مگر رسول اکرم(ص) نفرمودند افشای سّر برادرت خیانت است؟» عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با هشدار نسبت به اینکه امروز انقالب اســالمی در دوراهــی عزت و ذلتی تاریخی قرار گرفته اســت، اظهــار کرد: انقالب و ارزشهای امام یعنی ایستادن در برابر دشمنان و مبارزه با زورگویی و البته تحمل ســختیها و تحریمها. راه دیگر، خدای ناکرده، بازگشــت به دوران ذلت و اســارت ملت ایران و حاکمیت زورگویان اســت. به گزارش جماران، حجتاالســا­لم مجید انصاری که در مراسم شب تاسوعای حسینی(ع) در حرم بنیانگذار انقالب اسالمی ســخن میگفت، افزود: ملت ایران 0۴ ســال به پای نام امام حســین(ع) و پرچم انقــالب ایســتاده اســت و امروز هم به پای انقالب و شــعارهای نهضــت و در برابر استکبارایس­تادهایم. او با بیان اینکه دشمنان تالش نکنند بین دولت و ملت ما تفرقه ایجاد کنند، ادامه داد: اختالف ســلیقه هســت اما اختالف عقیده نیســت. اختالف روش هست، اما اختالف در مبانی نیست. ما امروز توانستهایم در برابر زورگویان بایستیم و منطق مقاومت را احیا کنیم و مطمئناً ملت ایران با بهرهگیری از عبرتهای عاشورا این مسیر را ادامه خواهد داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.