آدریان دریا محموله خود را تخلیه کرد

Iran Newspaper - - News -

خبــر اول اینکــه، نفتکــش آدریان دریا (گریــس1) در نهایت در ســواحل مدیترانه پهلــو گرفت و محموله خود را تخلیــه کــرد. بــه گــزارش ایرنــا، ســخنگوی وزارت امــور خارجــه روز یکشــنبه با اعالم این خبر گفــت: «ما پیش از ایــن هــم اعالم کرده بودیم که به هــر طریقی نفتمان را خواهیم فروخت و اقدامات ایذایی تأثیری در برنامههای ما نخواهد داشت.» سیدعباس موسوی با تأکید بر اینکه اقدامات امریکا خالف قوانین و مقررات بینالملــل همچــون مقررات حقــوق دریاهــا و قوانین ســازمان بینالمللی دریانوردی(ایمــو) اســت، تصریح کــرد: «نفتکش آدریان دریــا هم علیرغم اقدامــات ایذایی در نهایت در ســواحل مدیترانه پهلو گرفت و محموله خود را تخلیــه کــرد و برای آینــده آن هم مالک آن تصمیمگیری خواهــد کرد.» او درباره آخرین وضعیت کشتی انگلیسی استنا ایمپرو هم گفت: «این کشتی هم اکنون مراحل آخر رسیدگی قضایی و حقوقی را طی میکند و امیدواریم در آینده نزدیک رفع توقیف شود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.