ادعایترامپ­برایحل42 ساعتهمشکال­تایرانوامر­یکا

Iran Newspaper - - News -

دســت آخــر اینکه، رئیس جمهــوری امریکا اعالم کــرد که میتواند بــا همتــای ایرانی خــود دیدار کند و مشــکلی با چنین دیداری نــدارد. به گــزارش ایســنا، خبرگــزاری رویتــرز گــزارش داد، دونالد ترامــپ، رئیس جمهوری امریکا این اظهارات را در گفتوگو با خبرنگاران در کاخ سفید مطرح کرد. او مدعی شد که میتواند با رئیس جمهوری ایران دیدار کند و مشکلی در دیدار با روحانی ندارد. رئیس جمهوری امریکا در حالی این اظهارات را مطرح کرده که همواره سیاست «فشار حداکثری» را در قبال ایران دنبال و اعمال کرده اســت. او پیش از این روز چهارشنبه گفته بود: هر چیزی ممکن است. آنها مایلند بتوانند مشکالتشان را حل کنند. ما میتوانیم موضوع را در ۴۲ ساعت حل کنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.