بودجه 98 در مراحل پایانی تدوین

Iran Newspaper - - News -

رئیس ســازمان برنامه و بودجه کشــور ضمن تشــریح آخرین چکــش کاریهــای مجلــس بــر الحاقیــه اصــالح ســاختار بودجهریزی سالهای ۹۹ و 1۴00 اظهار کرد: با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد ایران و دستور رهبر معظم انقالب ملزم به نگاهی بلند مدت و 2 ساله به نحوه بودجهریزی هستیم.

محمدباقر نوبخت در گفت و گو با باشــگاه خبرنــگارا­ن جوان ادامه داد: این نگاه 2 ســاله مــا را مجاب میکند تا قســمتی از مدیریت منابع موجود کشــور را بــر اســاس فشــارهای ناجوانمردا­نــه تحریمها پایهریــزی کرده و از این فشــارها برای کشــور فرصت شــکوفایی فراهم آوریم، در واقع هدفمان همان شــعاری که در ابتدای تقدیم الحاقیه اصالح ســاختار بودجه به شــورای عالی هماهنگی اقتصادی داشتیم یعنی کاهش سهم درآمدهای نفتی در بودجه کشور خواهد بــود. نوبخت تأکید کــرد: این الحاقیه بنا به درخواســت رهبــر معظم انقالب و تأکید ریاســت جمهــوری در اواخر اردیبهشــت و ابتدای خرداد امســال، تقدیم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا شد و در آنجا نیز تصویب شد. البته تأکید میکنیم که این اصالحیه مربوط به سالهای ۹۹ و 1۴00 بوده است.رئیس ســازمان برنامه و بودجه کشــور بیان کرد: کلیات این الحاقیه بســیار مفصل بود به همین جهت در ۴ فصل و ۹ بســته گنجانیده شــد تا مجلس شــورای اسالمی بتواند آن را بررســی کند. مقرر اســت در نیمه آذر بودجه سال ۹۹ با نگاه 2 ساله به مجلس تقدیم شود.

معاون رئیس جمهوری با اشاره به اینکه ساختار بودجه 8۹ طبق مصوب سال گذشته مجلس شورای اسالمی اجرایی میشود، بیان کرد: با توجه به اینکه بررسی حجم گســترده اصالح ســاختار بودجه در مجلس زمان بر است ما نیز بررسیها و ســنجشهای خود را بــرای بودجهریزی متوقف نکردهایم و بر اســاس الحاقیه اصالح ســاختار بودجه، بودجه ســال آینده را تدوین میکنیم چــرا که تا حدودی میدانیم مجلس شــورای اسالمی با نظر سازمان برنامه و بودجه کشور و شورای عالی اقتصادی سران سه قوه موافق است.

او افــزود: احیانــاً اگر در بندهایی تغییراتی هم صورت بگیرد در زمان بررســی بودجه ســال آینده این اصالحات و چکش کاریها بر بودجه ســال ۹۹ نیز اعمال خواهد شد و هیچ جای نگرانی نیست. هدف ما این بود که بودجه در زمان و موعد مقرر یعنی همان نیمه آذر به مجلس شورای اسالمی برود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.