ساخت ۵۲ هزار مسکن در «بافت» آغاز میشود

Iran Newspaper - - News -

ســید محمــد پژمان معــاون وزیر راه و شهرســازی با بیان اینکــه احداث ۵2 هزار واحد مســکونی در قالب طــرح اقدام ملی بزودی آغاز میشــود گفت: برنامــه تکمیل 0۵۷ پروژه نیمهتمام همچون ورزشــگاه، مدرســه و مســجد برای ارتقای کیفیت زندگی ساکنان بافت را در دستور کار قرار دادهایم.

وی اظهــار کرد: در نظــر داریم 0۵۷ پروژه در بخــش خدمات زیربنایی و روبنایــی کــه از قبل شــروع شــده و بــه طور متوســط دارای پیشــرفت 0۷ درصدی اســت را تا پایان ســال به اتمام برسانیم. ما با توجه به تنگناهای بودجه کشــور ترجیح دادیم به جای اینکه پروژههای جدید را شروع کنیم ابتــدا پروژههــای نیمه تمــام را به اتمام برســانیم. وی افزود: با مســئوالن ســازمان برنامــه و بودجــه صحبــت کردهایم تــا 30 درصــد باقیمانده از ایــن پروژههــا را از طریق منابــع در اختیار تکمیل کنیــم. ردیفها مقداری کم داشــت و قرار شــد جابهجایــی اتفاق بیفتد کــه کار را انجام دهیم. این پروژههــا مــوارد متعددی شــامل مدرســه، ورزشــگاه، درمانگاه و مســجد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.