عوارض 0۲ تا ۵۲ درصدی برای صدورموادمع­دنی خام

Iran Newspaper - - News -

است./ایسنا

جعفــر ســرقینی معاون امور معادن و صنایع معدنــی وزیر صمت گفت: از اول مهرماه امســال، صادرات مواد معدنی خام مشــمول عوارض 20 تا ۵2 درصدی میشود. وی، اظهار داشت: این دستور با تصویب کارگروه موضوع بند 1 دســتورالع­مل مدیریت صادرات و در راســتای حمایت از تولید داخل صادر شــده اســت. وی تصریح کرد: صادرات کنســانتره و گندله سنگ آهن نیز مشــمول عوارض ۵2 درصــدی خواهد بود. به گفتــه وی این تصمیم به منظــور جلوگیری از خام فروشــی مواد معدنی و ایجاد ارزش افزوده بیشــتر اجرایی میشود./ وزارت صنعت، معدن و تجارت

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.