چاههای نفت ایران با وجود تحریمها فعال هستند

تبیین استراتژی جدید مدیریت مخازن نفتی

Iran Newspaper - - News - عطیه لباف خبرنگار

ســال 4۹3۱ کــه صــادرات نفــت ایران بواسطه برجام آماده یک جهش شده بــود، تولید نیــز باید همپــای صادرات رشد میکرد. اما تولید از چاههای نفتی که در زمان تحریمها بسته شده بودند، هــم نیازمنــد زمان بود و هــم هزینه به دنبــال داشــت. اگرچــه چاههــا بــا یک برنامهریــ­زی میان مدت به زمانبندی برجــام رســیدند امــا تجربــه آن روزها باعــث شــده کــه امــروز اســتراتژی مدیریت مخازن نفتی متفاوت باشــد. در یــک جملــه مــی تــوان گفــت کــه برخــالف گذشــته، هیچ چاهــی در این دور از تحریم ها غیر فعال نیست. در ایــن بــاره مدیرعامــل شــرکت ملی مناطــق نفتخیــز جنــوب میگویــد: «اگرچــه صــادرات نفت کم شــده، اما صادرات انجام میشود و شیر چاههای نفــت کشــور بــرای روزی کــه تحریمها برداشته شود باز است.» احمد محمدی به خبرنگار ما توضیح میدهــد: «کاری کــه در ایــن دور از تحریمها انجام دادهایم، این است که به جای بســتن تعدادی چــاه و مخزن به صــورت ثابــت، چرخشــی چاههای نفــت را مدیریــت و وارد مــدار تولیــد میکنیم. هرچه چاهها زمان بیشــتری بســته باشــند بــرای احیــای آنهــا بایــد زمان و هزینه بیشــتری صرف شود، اما اکنــون میتوان گفت که تمام چاههای نفت ایران با وجود اعمال شــدیدترین تحریمهــای نفتــی در مدار تولیــد قرار دارند.» ■ 3 اقدام مهم در حال انجام است امــا نحــوه مدیریــت چاههــای نفــت و صیانت از آنها در شرایط کنونی چگونه اســت؟ در این باره محمدی میگوید: «اقداماتــی کــه بــرای حفــظ ظرفیــت تولیــد نفــت انجــام میدهیــم، فقــط مربــوط به چاه و مخزن نیســت. اکنون در 3 محور کار انجام میدهیم.» مدیرعامــل شــرکت ملــی مناطــق نفتخیز جنوب در خصوص نخستین اقــدام توضیــح میدهــد: «تولید نفت از چاههــا بهصــورت چرخشــی انجــام میشــود؛ بویــژه از چاههایــی که بســته شــدن آنها مشــکل زا خواهد بــود. این اقدام چاه را زنده نگه میدارد.» محمــدی ادامــه میدهــد: «دوم، بــر اســاس تجربههای قبلــی چاههایی که مشــکل حاد دارند، توقف تولید از آنها موجب خسارت خواهد شد یا بازگشت آنها زمان و هزینه باالیی دارد، در مدار تولید باقی ماندهاند.» وی اقــدام ســوم را بازآرایــی تجهیزات نفتــی میداند و بیــان میکند: «در این فرصت تمام کارخانجات، ماشینهای ثابت و متحرک، کارخانجات فرآورشی و نمــک زدایــی و جمــعآوری گازهــای همــراه را کــه نیــاز بــه اورهــال و تعمیر داشــتهاند در دســتور کار قــرار دادهایم. به این منظور، اقدامات الزم بهصورت یــک برنامــه زمانبنــدی شــده چهــار مرحلــهای انجــام گرفته اســت. هدف این اســت کــه اگر بــه تولیــد حداکثری بازگشتیم، مشکلی رخ ندهد.» ■ 70 درصــد، میزان آمادگی بازگشــت سریع به تولید اگــر تحریمهــا برداشــته شــود و ایــن تصمیــم آنــی باشــد، همیــن امــروز 70 درصد چاههایی که در این چرخش تولید شیرشان نیمه بسته است، سریع میتواننــد در مــدار تولید قــرار بگیرند. مدیرعامــل شــرکت ملــی مناطــق نفتخیز جنــوب این موضوع را عنوان میکند و میگوید: «این کار بدون هیچ هزینه اضافی انجام خواهد گرفت.» ■ بازگشت نفت سه ماه طول کشید اما بازهم رکورد بود اوایــل ســال 5۹ مدیرعامــل وقــت شــرکت ملــی نفت ایــران در گفتوگو بــا «ایــران» موضوعــی را عنــوان کــرد که احتماالً دیگر اتفــاق نخواهد افتاد. رکنالدین جوادی که آن زمان مسئول افزایــش تولیــد نفــت ایــران بهمنظور تقویــت صــادرات بــود، میگفــت: «برخی از چاهها بهخاطر کاهش تولید بسته شده بودند. در نبود تولید برخی از چاههــا آســیب میبیننــد. چنــد ماه طول کشــید تا بتوانیم بــه طور ادواری تولیــد را افزایــش دهیــم تــا چاههــا آســیب نبیند و در عیــن حال آزمایش کنیم که آیا در صورت برداشــته شدن تحریمهــا آمادگــی افزایــش تولیــد را داریم یا خیر؟ و در نهایت آنها را برای فاز جدید پسابرجام آماده کنیم.» حتــی در آن دوره قرار بــوده که تولید از میادیــن دریایــی متوقف شــود، چراکه هزینــه تولیــد از ایــن میادین بیشــتر از میادین خشکی بود. اما مسئوالن وقت متوجه شــدند که اگر برخی از چاههای دریایــی بســته شــود، میــدان قابلیــت تولیــد را از دســت میدهــد. بههمیــن خاطر ســعی کردند که تــا جای ممکن تولیدات از چاههای دریایی انجام شود. امــا به هر حال برخی از چاهها مدتها از مدار تولید خارج شده بودند. اکنون مدیرعامل شــرکت ملی مناطق نفتخیــز جنــوب میگویــد کــه همان 3 مــاه زمــان کــه چاههــا دوبــاره آماده افزایــش تولیــد شــدند هــم رکــورد بینظیــری بــود اما با اســتراتژی جدید این مدت هم کاهش یافته است.

محمدی توضیــح میدهــد: «در حال حاضــر زمــان بازگشــت را بســیار کمتر کردهایــم. بــه نســبت هزینههــا هــم کمتــر خواهــد شــد. مدیریــت چاهها و تأسیسات به طور جدی انجام میشود و هــر زمــان کــه اراده کنیــم میتوانیــم سریع به تولید حداکثری بازگردیم.» ■ غرب کارون فعال است یکــی از بخشهایــی کــه بــا وجــود تحریمهــا، نفــت تولیــد میکنــد و قســمتی از صادرات نفــت از آن محل انجــام میشــود، میادیــن مشــترک هســتند. بویژه غــرب کارون کــه درباره آن مدیرعامــل شــرکت ملــی مناطــق نفتخیــز جنوب میگوید: «بخشــی از نفــت صادراتــی کشــور در تحریمهای کنونــی، از میادیــن غــرب کارون انجام میشــود. مــا دریافتکننـ­ـده این نفت صادراتی هستیم. اکنون میادین نفتی مشــترک فعال هستند و در مدار تولید قرار دارند.» مطابــق با آخریــن آمــار میادین غرب کارون حتــی در ســیالبهای بهــاری بیــش از 0۲3 هــزار بشــکه در روز نفت تولید میکردند.

■ آخریــن وضعیــت افزایــش تولید در میادینمشتر­ک بیــش از ۵۱ مخــزن نفتی و گازی مشــترک بین ایران و کشــورهای همســایه در شمال و جنوب کشــور وجود دارد. برخی توســعه یافتهاند و برخی مانند میادین غرب کارون در مسیر توسعه. مدتی است که اجرای این طرحها تحــت تأثیر تحریمها قــرار گرفته استاماباای­نحالکاردرا­ینمیادیناد­امه دارد. محمــدی میگوید: «باید قبول کنیم که تحریم اتفاق خوبی نیســت، اما برنامه این اســت که حتــی اگر ســرمایه خارجی و تکنولوژی وارد کشور نشود، توسعه متوقف نشــود. از اینرو کارهایی که قابل اجراســت و شــرکتهای ایرانــی میتواننــد انجــام دهند، در دســتور کار قرار دارد. شرکتهای صاحب صالحیــت ایرانــی در قالبهایی نظیــر پروژههای اکتشــاف و تولیــد )E&P( کار را دنبال میکنند.» راهسازی برای تولید و صادرات نفت و به طور کلی توســعه این صنعــت، از جملــه برنامههایی اســت که ایــن روزها بجد دنبال میشــود. روزنههای امیــدی هــم در این مســیر دیده میشــود امــا میــزان موفقیت ایــن اقدامــات و کم و کاستها را باید در بلندمدت دید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.