۶‌عامل‌مؤثر‌بر‌رشد‌اقتصادی‌در‌سال‌۸۹

Iran Newspaper - - News -

فرهاددژپسن­د،وزیراموراق­تصادیودارا­ییگفت:عالئمونشان­هها در سال۸۹ مثبت است و امیدواریم این روند به گونهای مدیریت شود که در رشد اقتصادی بخصوص رشد اقتصادی بدون نفت شرایطخوبیر­اتجربهکنیم. وی،دربارهبرآو­ردهایرشداق­تصادی،اظهارداشت:سالگذشته رشــد اقتصادی با نفت و بدون نفت، قابل قبول نبود. نهادهای تخصصی و بینالمللی برای ســالجاری نیز برآوردهایی انجام دادهاند که براساس آن ممکن است رشد اقتصادی مورد انتظار ما تحقق پیدا نکند. وی ادامه داد: در سال جدید با چند تغییر مهم مواجه بودهایم و چند اقدام در دستور کار قرار گرفته که میتواند فراتر از برآوردهای موجود، به تقویت رشد اقتصادی منجر شود. دژپسند به موارد تأثیرگذار بر رشد اقتصادی که از سال گذشته آغاز شده است، اشاره کرد و گفت: سال گذشته منابعی از صندوق توسعه ملی به بخشهای تولیدی تزریق شــده که امســال به نتیجه خواهد رسید، همچنین تسهیالت اعطایی بانکها ۶۲ درصــد رشــد داشــته که امســال به ثمــر خواهد نشســت، از طرفی امســال پدیده ترسالی را داشتیم که در رشد تولید محصوالت کشاورزی اثرگذار خواهد بود، از سوی دیگر براساس اطالعات موجود، صادرات غیرنفتی ایران از نظر وزنی ۹۲ درصد رشد داشــته اســت که نشــاندهند­ه افزایش میزان تولید اســت. وی افزود: در ســال جدید شــاخصهای بورس روند خوبی را نشــان میدهد، از ســوی دیگر صــدور پروانههای بهرهبرداری واحدهای صنعتی بالغ بر ۵۲ درصد رشد داشته است؛ این موارد نشان میدهد که عالئم و نشــانهها مثبت اســت و امیدواریم این روند به گونهای مدیریت شود که در رشد اقتصادی بخصوص رشد اقتصادی بدون نفت شرایط خوبی را تجربه کنیم. وی افزود: این موارد بســته به نوع آن، اگر نیاز به اصالح مصوبه دولت داشــته باشدبرایهی­أتدولتارسا­لمیشود./اتاقبازرگا­نی،صنایع،معادنوکشاو­رزیایران

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.