همه چیز برای فروش

Iran Newspaper - - News - یگانه خدامی خبرنگار

بــرای ادامــه، بــه کار ما میآیــد این گفته فردریــک اشــلگل اســت که «هر شــعر، خــود در حکــم یــک ژانــر اســت.» و بــه گمانم کار مقدمهنویسی برای این کتاب در همینجا به پایان رســیده است. تکیه این نوشــتار بر الیههای بازخوانی نشــده شعر، از منظر گونه شناسی است؛ گونهها و زیرگونههای­ــی کــه در خصلتهــای متمایزکننـ­ـده هر اثر به هــر دلیل و به هر نحو و به هر کیفیت وجود و حضور دارند و دیده میشوند. ■

■ ■ ■ داســتان «تمــام پولهــای جهــان» ابتــدا شــاید کمــی تکــراری بــه نظــر برســد؛ درگیــری مــردی بســیار پولدار و البتــه بســیار خســیس و حســابگر بــا خانــوادها­ش. امــا قصــه اصلــی فیلــم زمانــی آغــاز میشــود که نــوه این مرد پولــدار کــه نــوه محبوبــش هم هســت دزدیده میشود و ربایندگان 71میلیون دالر پــول میخواهنــد. حــاال مــادر این پســر باید با مرد پولدار بجنگد تا بتواند پســرش را آزاد کنــد. «تمــام پولهــای جهــان» داســتانی واقعــی دارد. جــی. پل گتــی همان مرد پولداری اســت که ماجرایــش را در ایــن فیلــم میبینیم. او زمانــی پولدارترین فــرد جهان بود و عالقه زیــادی هم بــه جمــعآوری آثار هنری و عتیقه داشت و ریدلی اسکات کارگــردان معــروف امریکایی تصمیم گرفت ماجرایش را در آخرین فیلمش

فرهنگ گونههای نوپدید در شعر معاصرفارسی نویسنده:بهمنساکی ناشر: عصر داستان سال انتشار: 8۹۳۱

بــه تصویــر بکشــد. فیلم شــاید خیلی درخشــان نباشــد و گاهــی حوصلهتان را ســر ببرد اما نکتههــای جذابی دارد. مثل اشــارهای کــه در فیلم بــه کودتای 82مــرداد میشــود و نــام محمــد مصــدق را در آن میآورنــد. یک نکته جالــب دیگــر هــم این اســت که نقش جــی. پــل گتــی را کوین اسپیســی بازی کــرد امــا بهدلیل رســوایی اخالقی اش کریستوفر پالمر جایگزینش شد و همه صحنه هایش را دوباره گرفتند. ■ تمام پولهای جهان ■ کارگردان: ریدلی اسکات ■ بازیگــران: میشــل ویلیامــز، مارک والبــرگ، کریســتوفر پالمــر، رومــن دوریس،چارلیپالمر وتیموتیهات­ون ■ محصول: 7۱۰۲

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.