اعزام زائران حج عمره بزودی

Iran Newspaper - - News -

بهگفته رئیس سازمان حج و زیارت، با توجه به روند خوب مذاکرات انجام گرفته میان مسئوالن ایرانی با وزارت حــج عربســتان، در صــورت پاســخ مثبت به پیشــنهاده­ای ایران، اعزام زائــران حج عمــره پس از مــاه صفر آغاز خواهد شد.

علیرضا رشــیدیان به ایرنا گفت: امیــدوارم وزارت حــج عربســتان تــا ۵1 روز آینــده پاســخ مذاکرات انجام گرفتــه را اعالم کند که در این صورت ســاماندهی و ســازمانده­ی مــا برای اعزام به عمره پس از ماه صفر انجام میشــود. وی اظهار داشت: تضمین کرامــت امنیــت و آرامــش زائــران ایرانــی که مورد پذیــرش وزارت حج عربســتان نیــز قرار گرفــت، ضرورت حمایتهای کنسولی از زائران ایرانی در زمان ســفرهای عمره و بازگشایی دفتر کنسولی از جمله پیشنهادهای ما در این مذاکرات بود.

وی اظهــار داشــت: ایجــاد دفتــر حافــظ منافــع کــه امیــدوارم بــا پیگیریهــا­ی وزارت خارجــه ایــن موضوع حل شــود و اعزام و اســتقرار تعــدادی از اعضــای کنســولگری هماننــد زمــان حــج واجــب در عربســتان نیــز از دیگرموضوعـ­ـات مذاکرات طرفین بود. رئیس سازمان حج و زیارت با بیان اینکه عربســتان قوانیــن ســختی بــرای اتباع خــود در صورت ســفر بــه ایران اجرایــی کرده است، گفت: در قوانین سخت گیرانه عربســتان اگراتباع آن کشور به ایران ســفر کنند عــالوه بــر جریمــه نقدی گذرنامــه آنــان اخــذ شــده و بــا آنهــا برخوردهایس­ختیصورتمیگ­یرد. ما در این مذاکرات خواســتار لغو این قوانیــن نیز شــدیم. وی در خصوص رسیدگی به پرونده شهدای منا گفت: در ایــن خصوص با مســئوالن وزارت حج عربســتان چندین دوره مذاکره انجام شــد. حتی بهصورت کتبی نیز نامــهای بــه وزارت حــج عربســتان و امیرمکهارس­الکردیم.

رشــیدیان بــا بیــان اینکــه در این مذاکــرات عالوه بر موضوع شــهدای منــا مذاکراتــی نیــز دربــاره شــهدای مســجد الحــرام و پیگیــری مســائل حقوقــی آنها به انجام رســید، گفت: در ایام حج امســال متأسفانه 91نفر از حجــاج ایرانــی بهدلیــل کهولــت ســن و برخــی بیماریها جــان خود را از دســت دادنــد کــه بــا رضایــت خانوادهها، پیکرهای هفت تن از آنها در عربستان به خاک سپرده شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.