حق بیمه و مزایای بازنشستگی با بیمه دانشجویی

Iran Newspaper - - News -

قائممقامسا­زمانتأمینا­جتماعیدربا­رهچگونگیاس­تفادهازبیم­هدانشجویی تأمین اجتماعی گفت: دانشجویان میتوانند برای بیمه کردن خود بهصورت کامل به شعب سازمان مراجعه کنند و از مزایای مختلفی چون مستمری در دورانبازنش­ستگیبهرهمن­دشوند. محمدحســن زدا بــه ایســنا گفت: امکانــی فراهم شــده تا دانشــجویا­ن نیز بتوانند خود را بیمه کنند. گاهی ســؤاالتی پرســیده میشــود مبنی بر اینکه اگــر دانشــجو دفترچه بیمه داشــته و تحــت تکفل والدین خود باشــد دیگر نیــازی به بیمه شــدن ندارد؟ پاســخ این اســت کــه بهرهمنــدی از دفترچه بیمــه تحــت تکفــل پــدر، فقط یــک فرصــت درمانی اســت و فرزنــدان در آینده حقوق بازنشســتگ­ی ندارند. وی با اشاره به اینکه سه مدل بیمه برای دانشــجویا­ن وجــود دارد، گفت: مــدل اول با حق بیمه ۲1درصدی اســت و مزایای بازنشســتگ­ی دارد. مدل دوم حق بیمه ۴1 درصدی اســت و شــامل خدمات بازنشســتگ­ی و فوت میشود. مدل سوم نیز خدمات بازنشستگی، فوت و ازکارافتاد­گی را در برمیگیرد. دانشــجویا­ن دانشــگاهه­ا با ارائه کارت دانشــجویی معتبر بر اســاس درآمد مبنای پرداخت حق بیمه که از 1/1 برابر حداقل دســتمزد مصوب شــورای عالــی کار کمتــر نخواهــد بود، از تاریخ 31 شــهریور ســال گذشــته مشــمول مقــررات مربــوط به قانــون بیمه صاحبان حــرف و مشــاغل آزاد قرار داده شدهاند و میتوانند با بیمهپردازی تحت پوشش این سازمان قرار گیرند. بر اساس بخشنامه امور فنی بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی، چنانچه دانشــجو صرفاً به تحصیل اشــتغال داشــته و تحت تکفل قانونی پدر یا مادر باشــد، بهرهمنــدی وی از خدمــات درمانی ســازمان تأمیــن اجتماعی به تبع والدین، همزمان با بیمهپردازی در قالب بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد (بیمه دانشجویی) با رعایت سایر شرایط مقرر امکان پذیر خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.