بیمه درمان اعتیاد بزودی اجرا میشود

Iran Newspaper - - News -

ســخنگو و معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: سه هزار معتاد در کشور از پوشش بیمهای درمان برخوردار میشوند. به گزارش خبرآنالین، سردارســعی­د منتظرالمهـ­ـدی افزود: با پیگیریهای مکرر ســتاد مبارزه بــا موادمخدر و همکاری ســازمان بیمه ســالمت، بیمه درمان برای سه هزار معتاد در کشور از مهرماه سالجاری برقرار میشود. وی بــا اشــاره به اینکــه در زمان درمــان، حمایتهای بیمهای بســیار مهم اســت؛ گفــت: یکــی از برنامههای مهم ســتاد مبــارزه با موادمخــدر فراهم کردن ســازوکار بیمه برای معتادان اســت و ســعی بر آن اســت تا این روند برای همه معتادان تحت پوشــش بیمه تا ســال آینده ادامه داشــته باشد. منتظرالمهد­ی تأکید کرد: بسیاری از معتادان از ادامه فرآیند درمانی خود بهدلیل هزینه باالی درمان منصرف میشــوند و این درحالی اســت که اگر این افراد حمایت شــوند، دوبــاره به چرخه اعتیاد بازنخواهند گشــت.نگاه مــا بیشــتر، حمایتی اســت تا گروههــای در معرض خطر و آســیب را تحت پوشش و حمایت قرار دهیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.