حضور گسترده اهالی ورزش در عزاداری تاسوعا و عاشورا

Iran Newspaper - - News -

در روزهــای نهــم و دهــم محــرم جامعــه ورزش نیــز همــراه بــا ســایر اقشــار ایــران اســالمی در مراســم عزاداری ایام تاسوعا و عاشورای حسینی شرکتی گسترده داشتند و ایــن شــامل اهالــی فوتبــال نیــز میشــد. ســرخابیها­ی پایتخت در روزهای دوشنبه و سهشــنبه ارادت خــود را به ســرور و ســاالر شــهیدان ابراز کردند. پیــش از آغاز تمرین روز تاسوعای تیم استقالل، حجتاالسالم مالــک در جمــع مربیــان و بازیکنــان ایــن تیــم بــه روضهخوانــ­ی پرداخــت و در پــی آن تمریــن روز سهشــنبه ایــن تیــم منتفی شــد. ســرخهای تهرانی نیز همزمان با روز تاســوعا به ســوگ نشســتند. محمدحسن انصاریفــر­د مدیرعامل ســرخها با حضور در هیأت آذربایجانی­های مقیم تهران، به نوحهخوانــ­ی و مداحــی پرداخــت. گابریل کالــدرون، ســرمربی تیــم پرســپولیس هم دوشــنبه شــب بــا دعــوت علــی پرویــن در مراســم عــزای تاســوعای حســینی حضور یافت. گفتنی اســت، فرهــاد کاظمی مربی نامآشنایفو­تبالتهرانن­یزدیروزدرم­راسم عاشــورا حاضر شــد و نوحهخوانی کــرد. در مورد ســایر رشــتههای ورزشــی هم باید به برگزاری مراســم عزاداری در خانه کشتی با حضور اعضای تیمهای ملی کشــتی آزاد و فرنگی ایران که در راه شرکت در مسابقات جهانــی قزاقســتان قــرار دارند، اشــاره کرد. طی این مراسم، مربیان و اعضای این تیم شامل حسن یزدانی و علیرضا کریمی این اقــدام را حرکتــی بســیار تأثیرگــذا­ر و عامل وحدت و ارتقای روحیه خود نامیدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.