سیدجواد هاشمی: سلیقه جوانان امروز را نادیده نگیریم

Iran Newspaper - - News -

رسول اكرم صلى اهلل عليه و آله : هيچ طاعتى نيست كه پاداشش زودتر از صله رحم برسد و مجازاتى سريعتر از مجازات ظلم وقطعرحمنيس­ت. نهجالفصاحه­ص661،ح2398

‪88769075 88761254 88761720‬ 3000451213 روابط عمومی / تهران خیابان خرمشهر،شماره208 ‪88748800 / 15875-5388‬ سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی - شرکت چاپ جامجم - همشهری ‪)021( 1877‬ 88548892-5

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.