دی.اچ.الرنس؛ پیشگام امپرسیونیس­م در ادبیات

Iran Newspaper - - News - کاوهمیرعبا­سی مترجم

امروز ســالروز تولد «دیوید هربرت الرنــس» (دی. اچ. الرنــس)، نویســنده، شــاعر، نقــاش و مقاله نویــس مطــرح بریتانيایى اســت كــه از او بهعنــوان یکى از جســورترین نویســندگا­ن ابتدای قرن بيســتم یاد مىشود؛ نویســندها­ی كــه فراتــر از روزگار خــود بــه ســراغ مضامينى جنجالىوبحث­برانگيزرفت.

آشــنايىام بــا دی.اچ.الرنس به هفــده ســالگىام بازمىگــرد­د؛ زمانى كــه فيلم«زنان عاشــق» به كارگردانى «كن راســل» را در ســينما «راديــو ســيتى» ديدم؛ فيلمــى اقتباسشــد­ه از رمــان «زنــان عاشــق» الرنــس كه مــن را بــه نوشــتههای اين نويســنده عالقهمند كرد. «زنان عاشق» روابط عاطفى دو خواهر را به تصوير مىكشــد. مىتوان آن را در ادامه رمــان ديگــری از الرنــس بــا عنــوان «معشــوق خانــم چترلى» دانســت كه ماجرای عاشــقى والديــن اين دو خواهر را به تصوير مىكشد. هر دو اين رمانها در زمان خود آثاری جنجالى بودند. الرنس به سراغ موضوعاتى رفتــه بود كه بــرای اروپايى كــه تــازه از دوره ويکتوريايى خارج شــده بود خط قرمز به شــمار مىآمدند. بعدها خــودم هم بــه ترجمه دو رمــان كوتاه از او دســت زدم: «روباه» و «كولى و باكره».

امــا الرنــس بــه ايــن دليــل يکــى از جســورترين نويســندگا­ن اوايل قرن بيســتم محســوب مىشــود كه مضاميــن خاصــى را مورد توجه قــرار مــىداد. او ابايى نداشــت از اينکه به عشــق جنبه مادی بدهــد و آن را از معنويت جدا كند.البته با وجود مضامين جســورانها­ی كــه الرنس در خلــق آثار خود به ســراغ آنهــا مىرفت، نثرش از ويژگى خاصى برخوردار نبود. كافى است سری به نوشتههای او بزنيد تا با بىقيدی خاصى كه از جهت نثر و ســاختار در داســتانها­يش داشــته روبهرو شــويد. الرنــس بهای چندانى بــرای نثر قائل نبوده و آن را تنها ابزاری برای بيان مضامين مورد نظر خود مىدانست. او در آثــارش توجــه ويژهای هم به شــخصيتهای زن داشــت. قهرمان اغلــب رمانها و داســتانها­ی او زنان هستند. اين نويسنده مرد در حالى به سراغ زنان و بيان احساســات آنها در نوشــتههاي­ش رفته كه به گفته خود زنان شــناخت بســيار خوبى از غير هم جنسان خود به نمايشگذاشت­هاست.

الرنــس را مىتــوان نويســندها­ی توانــا در بيــان احساسات دانست كه در ابتدای قرن بيستم به چهرهای اثرگذار در آثار نويسندگان هم دوره و بعد از خود تبديل شــد. البتــه در آثــار الرنــس ردپــای پررنگــى از زندگى و تجربه شخصىاش هم ديده مىشود. بخش عمدهای از زندگى الرنس در حالى ســپری شد كه گرفتار بيماری بود. حتى تأثير روابط عاطفى اش هم بر نوشتههايش ديده مىشــود. در نقاشــى، سبک امپرسيونيس­م بحث برانگيز اســت. ردپای اين ســبک و شيوه را كمى بعدتر در ادبيات هم مىتوان مشــاهده كرد و نوشتههای دی. اچ الرنس را مىتوان از نخســتين مصاديق اين ســبک دانست. در ایام ماه محرم، بخصوص روزهای نهم و دهم، در كوچه پسكوچههای اكثر شهرهای جنوبى صدای سنجودمامبه­گوشمىرسد.درشهرهایجن­وبى،دمامزنهااب­تداباریتمك­ندینواختنر­اآغازمىكنن­د ورفتهرفتهر­یتمگروهتند­ترمىشود.آنهاگاهىجا­یخودراباهم­عوضمىكنندت­افردیتازهن­فسشور و شــوق نواختن را به نمایش بگذارد. در تمام این مدت هم سنجزنها گروه را همراهى مىكنند. برخى همــگام با ریتم دمامزنها ســنجها را به صــدا در مىآورند و برخى دیگر به اصطــالح «ریز» مىگيرند و ریتم را خرد مىكنند. بعد از به اوج رسيدن این عزاداری، گروه نوازندگان و دیگر حاضران وارد حسينيه مىشوندوحلق­ههایسينهزن­ىراتشکيلمى­دهند.عکس:عليرضاصفان­ژاد/مهر

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.