بولتون اخراج شد

Iran Newspaper - - صفحه اول -

رئیــس جمهور امریکا جان بولتون مشــاور امنیــت ملــی خــود را از کاخ ســفید اخراج کــرد. ترامــپ در توییتــر نوشــت: بــه جــان بولتــون اطــالع دادم که دیگر بــه حضور او در کاخ ســفید نیــازی نیســت. مــن و دیگــر اعضای دولت با بســیاری از پیشنهادات او شدیداً مخالف بودیم، به همین دلیل از او خواستم اســتعفایش را تقدیم کند، او هم صبــح ایــن کار را کــرد. از خدمات او بســیار ممنونــم. هفته آینــده یک مشــاور امنیت ملی تازه معرفی میکنم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.