پیام یک حضور

تحلیلی بر حضور مقتدی صدر در بیت رهبر معظم انقالب

Iran Newspaper - - صفحه اول -

انتشار تصویری از حضور مقتدی صدر در مراسم عزاداری شام غریبان سرور و ساالر شهیدان در حسینیه امام خمینی (ره) و نشســتن او در کنار ســردار قاسم ســلیمانی فرمانده ســپاه قدس ایران یک بار دیگر توجهها را به روند تقویت نفوذ ایران در میان جریانهای سیاســی منطقه جلب کرد. حضور رهبر جریان صدر عراق در ایران روز شــنبه با حضور او در مراســم عزاداری محرم در شهر مقدس قم مشخص شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.