آینده روابط ایران و امریکا بعد از بولتون

Iran Newspaper - - صفحه اول - امیر علی ابوالفتح کارشناسمسا­ئل امریکا

در ۰4 ســال اخیر، هیچ دولتی در امریــکا به اندازه دولت دونالــد ترامــپ و هیــچ مقــام امریکایی بــه انــدازه جان بولتون، مشــاور امنیت ملــی دولت ترامــپ با جمهوری اســامی ایران ضدیت نداشته است. از این رو، خبر عزل جان بولتون از ســوی دونالد ترامپ، موجی از خوشحالی را میــان افکار عمومــی ایرانیان، برخی از سیاســتمدا­ران ایرانی و حامیان ایران در خارج از کشور ایجاد کرد. بولتون از ۰۲ ســال پیش به این سو، هیچ فرصتی را برای دشمنی با جمهوری اسامی از دست نداد، از درخواست بــرای حملــه نظامی به ایران تا شــرکت در نشســتهای ســاالنه منافقین خلق و نهایتاً تشــویق ترامپ برای خروج از توافق هستهای با ایران. وی حتی ســال گذشــته میادی در جمــع هواداران منافقیــن در پاریس وعــده داد ژانویــه 91۰۲ را بههمراه این گروهک در میدان آزادی تهران جشــن خواهند گرفت. دشــمنی بولتون با ایران تا جایی بوده اســت که خویشــتندا­ری رئیس جمهوری امریکا از پاسخ نظامی به سرنگونی پهپاد متجاوز امریکایی به خــاک ایران موجب جدال لفظی وی با ترامپ شــد تا جایی که برخی از منابع خبری، این اختاف نظر را از جمله دالیل ترامپ برای خاصی از مشاور جنگ طلب خود عنوان کردهاند. بــا ایــن حال، اخراج «جنگ ســاالر ضــد ایرانی» از کاخ ســفید، لزومــاً به منزله تغییررویکـ­ـرد دولــت امریکا در قبال ایــران قلمداد نمیشــود. البته همین که فردی همچون بولتون در کنار ترامپ قرار نداشته باشد تا بر آتش دشمنیهای رئیس جمهوری امریکا در قبال ایران بیفزاید، گامی مثبت به شمار میآید. اما خصومــت دو کشــور به مراتب عمیقتر از بودن یا نبــودن فردی همچون جان بولتون در کاخ سفید است. حتــی در زمــان اوج قــدرت و نفوذ بولتــون در واشــنگتن، ترامپ بارهــا دیدار و گفتوگــو بــا رئیس جمهــوری اســامی ایــران را مطرح کــرده بــود. البته گفته میشــود هــر بــار نیز بولتــون انتقاداتــ­ی به ایــن رویکرد مطــرح میکــرده که از ســوی رئیــس وی نادیــده گرفتــه میشــد. از ایــنرو، حــذف بولتــون از چرخــه تصمیمگیریه­ــای کاخ ســفید لزومــاً به تحقق خواســته ترامپ بــرای دیدار با حســن روحانــی منجر نخواهد شــد. بویژه اینکــه ترامپ دیدار بــا روحانی را به خاطر «دیدار» میخواهد و روحانی هرگونه دیدار احتمالی با رئیس جمهوری امریکا را به لغو تحریمهای اقتصادی امریکا مشروط کرده است. همزمانــی خبــر توئیتری اخــراج بولتــون از دولــت ترامپ با برگزاری نشســت مطبوعاتی دو عضو دولت ترامپ - مایک پمپئو وزیر خارجه و استیو منوچین وزیر خزانهداری - هرگونه شــائبه تغییر رفتار دولــت امریکا در قبال ایران پس از اخــراج بولتــون را برطرف کرد. پمپئــو به صراحت گفت که فشــار حداکثری بر ایران ادامه خواهد یافت و منوچین نیز فهرســت جدیدی از تحریمها علیه حــزباهلل لبنان را اعام کرد. ســاعات بعــد نیز مجید تخــت روانچی نماینده جمهــوری اســامی ایــران در ســازمان ملل متحد تأکیــد کرد برکنــاری بولتون موجب نخواهد شد تا ایران در مورد مذاکرات با امریکا تجدید نظر کند. از ایــنرو رفتــن بولتــون شــاید بهدلیــل فروریختن یکــی از پایههــای چهارگانه «تیم – ب» خوشایند افکار عمومی در ایران و حامیان جریان تنش زدایی میان دو کشــور ایران و امریکا باشــد، با این حال تا زمانی که رویکرد دولت ترامپ در برابــر ایران به شــکل عملی تغییــر نکند، جابجایــی ها در کاخ ســفید حتی در سطح مشاور امنیت ملی نمیتواند گره کور در رابط دو کشور را بگشاید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.