غصه جدیدی بر مردم وارد نشود

نباید برخی از تندروی ها و مســیرهای غیردقیق که مردم را آزار میدهــد در جامعه اجازه بروز پیدا کند

Iran Newspaper - - صفحه اول -

- مردم به اندازه کافی با غصه و سختی مواجه هستند و نباید اجازه داد که براساس بیدقتیها غصه جدیدی بر مردم وارد شود - باید حرف و ندای مردم را بهتر بشنویم - خوشبختانه امسال موارد کمی از سخنان تفرقهانگیز شنیده شده و تعداد کسانی که به دنبال ایجاد دو قطبی کاذب بودند، اندک بوده و قابل اعتنا نیست - آحاد و اقشار مختلف مردم اعم از زنان و کارگران هر مشکلی که به ذهنشان میآید و احساس میکنند که حقوقشان مراعات نمیشود، راه اصلی برای کسب حق خودشان انتخابات است

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.