واعظی: اگر فضای ورزشگاه ها مناسب باشد حضور بانوان منعی ندارد

Iran Newspaper - - صفحه اول -

موضع دولت درباره مسأله ورود زنان به ورزشگاهها یکپارچه اســت؛ حقی اســت که باید زمینهها و شرایط آن فراهم شود. روز گذشــته در حاشیه نشست هیأت دولت، برخی با مجزا و برجســته کردن تنها یک بخش از اظهارات محمود واعظی، این طور وانمود کردند که موضع او با موضع سخنگوی دولت و معاون حقوقی رئیس جمهوری متفاوت است که خواستار حضور زنان در ورزشگاهها شدند. اما مروری بر فیلم اظهارات رئیــس دفتــر رئیــس جمهوری و حتی متن منتشــر شــده در رســانهها، نشــان میدهد از قضا واعظی نیز بر همان چیزی تأکید کرد که ربیعی و جنیدی بر آن صحه گذاشتند...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.