نباید با بیدقتیها غصه جدیدی بر مردم وارد شود

رئیس جمهوری در جلسه هیأت دولت:

Iran Newspaper - - News -

دیــروز روز واکنشهــای تلویحــی حســن روحانــی بــه رویدادهای داخلی و خارجی بود. در سیاســت خارجــی، رئیس جمهــوری بی آنکه مســتقیماً به اخــراج «جــان بولتــون» از کاخ ســفید اشــاره کند، خطاب به امریکا گفت که این کشور باید همزمان، جنگطلبان و سیاست جنگطلبی را کنار بگذارد. او همچنیــن به برخی ســخنرانیه­ای معدود، اما تفرقه افکن هم در ایام عزاداری حســینی اشــاره و تصریح کرد که چنانچه از عاشــورا و کربال فاصله و اختالف به وجود آمد، حتماً مسیر امام حسین(ع) را به درســتی دنبال نکردهایم. او درعین حال ابراز تأســف کــرد که به بعضــی از ابعاد حادثه عاشــورا توجه شــده و برخی دیگر کمتر یا اصالً مورد توجه قرار نمیگیرد که میتواند اشارهای باشد به بعضی برداشــتها­ی ناصواب کــه از برخــی تریبونها به کرات شنیده میشود.

بــه گــزارش پایــگاه اطالعرســا­نی ریاســت جمهــوری، حجتاالســا­لم حســن روحانــی در ابتــدای ســخنان خــود، با اشــاره به اینکه در ســایه درسآمــوزی از اباعبــداه­لل الحســین(ع) و حادثــه کربــال، پیــروزی نهایــی از آن ملــت ایــران خواهــد بود، وظیفه امروز همه مسئوالن و کارگزاران نظام اعــم از دولتــی و غیردولتــی و ایســتادن واقعی در کنار امام حســین(ع) را تالش برای رفع مشکالت مردم و یادآوری عزت و صبوری در برابر فشارهای حداکثری دشمنان به مردم دانست.

رئیــس جمهوری درس آمــوزی از حادثه کربال را بیش از هر زمان دیگری ضروری خواند و درباره یکــی از این درسها گفت: منطق دشــمن اعمال فشــار حداکثری بر ملت ایران اســت، همچنان که در کربال هم اعمالی انجام دادند که صرفاً بر مبنای فشار حداکثری و ظلم بیشتر بود و اال لشکر هزاران نفری در برابر 72 نفر نیازی به بستن آب نداشت. روحانــی با تأکید بر اینکه منطق امام حســین(ع) منطق انســانیت، شرف و مردانگی است، تصریح کــرد: امــروز ما بایــد همــان راه و مســیر را انتخاب کنیم، در حالی که دشــمن فشــار حداکثری را وارد میکند، مسیر ما ایستادگی و مقاومت است.

رئیس جمهوری در ادامه تأکید کرد: امریکا باید بفهمد که جنگطلبی جنگطلبان سودی ندارد و باید جنگطلبان را کنار گذاشــته و سیاســتهای جنگطلبی و فشار حداکثری را رها کند.

روحانــی، منطــق جمهــوری اســالمی ایــران را اســتفاده از فناوری صلحآمیز هســتهای دانست و افزود: در برجام نیز منطق ما تعهد در برابر تعهد است، اگر آنها به تعهد خود عمل کنند ما نیز عمل میکنیم و اگر آن را ناقص عمل کنند ما نیز چنین خواهیم کرد. او گام سوم کاهش تعهدات برجامی را مهمتریــن گام جمهــوری اســالمی دانســت که بــا دو گام قبلــی قابــل قیاس نیســت و گفــت: اگر ضــرورت داشــته باشــد در آینــده باز هــم گامهای دیگر را برخواهیم داشت.

رئیس جمهــوری در بخش دیگری از ســخنان خــود، همــراه بــا ایســتادگی و مقاومت نســبت به سیاســتهای خصمانــه دشــمنان، بــر ضــرورت ایجاد روحیه وحدت و یگانگی در کشــور تأکید کرد و با اشــاره به برگزاری انتخابــات در ماههای آینده گفــت: انتخابــات بایــد موجــب وحدت بیشــتر در جامعه باشــد و آحاد و اقشــار مختلــف مردم اعم از زنــان و کارگــران هــر مشــکلی کــه به ذهنشــان میآید و احساس میکنند که حقوقشان مراعات نمیشــود، راه اصلــی برای کســب حق خودشــان انتخابــات اســت. بایــد در انتخابــات دیدگاههــا­ی خــود را اعــالم کننــد و افــرادی را انتخــاب کنند که حقوقشــان را ســریعتر و زودتــر بــه دستشــان برسانند و غیر از این هیچ راه دیگری وجود ندارد.

روحانــی بــا بیــان اینکه انتقــاد و ســخن گفتن هیــچ ایــرادی نــدارد، امــا راه اصلی بــرای پیروزی و رســیدن به حــق بیشــتر انتخابات اســت، افزود: بایــد در انتخابــات حضــور فعــال داشــته باشــیم و نبایــد انتخابــات مایــه انشــقاق و دودســتگی در جامعه شود، بلکه باید به وحدت و انسجام بیشتر بینجامد.

رئیس جمهــوری در بخش دیگری از ســخنان خــود اظهارکــرد: در شــرایطی کــه دشــمن همــه فشــارهای اقتصــادی را بــه کار گرفته اســت. نباید برخی از تندرویها و مسیرهای غیردقیق که مردم را آزار میدهــد در جامعه اجازه بروز پیدا کند، چرا کــه مردم بــه اندازه کافی با غصه و ســختی مواجه هســتند و نباید اجازه داد که براســاس بیدقتیها غصه جدیدی بر مردم وارد شود. روحانی تصریح کرد: امروز در شرایطی هستیم که باید حرف و ندای مردم را بهتر بشنویم و اگر میخواهیم در خیمهگاه امام حسین(ع) قرار داشته و روبروی یزید باشیم، وظیفه داریم که مشکالت مردم را برطرف کرده و مردم را تقویت کنیم تا از این پیچ تند عبور کنیم و بی تردید با ایستادگی و مقاومت دشمن را مأیوس خواهیم کرد و همه باید آگاه باشــیم که اگر خدای ناکــرده دچار اختــالف و دوقطبی شــویم، راه برای پیروزی دشمن هموار و آسان خواهد شد.

رئیس جمهــوری در ادامه از ملت بزرگ ایران و همــه شــیعیان و مســلمانان جهــان به واســطه گرامیداشــ­ت ایــام محــرم و بویــژه روز عاشــورا، قدردانــی کــرد و گفــت: حرکــت امام حســین(ع) نشــان داد حتــی در جامعــهای کــه در آن انقــالب پیامبــر اســالم(ص) که بزرگتریــن حرکت تاریخی اســت، به وقوع پیوسته نیز احتمال انحراف وجود دارد، لــذا همــه بایــد یکــی از وظایــف اصلی خود را اصــالح جامعــه و بازگشــت آن بــه آرمانهــای بلنــد انقــالب بدانیــم. روحانی با اشــاره بــه اینکه مــردم در این روزهــا یکبار دیگر همــه درسهایی کــه از تاریــخ و از قیــام امام حســین(ع) آموخته را

بازآفرینی میکنند، گفت: بــرای بیان حادثه کربال و فداکاریهای امام حسین(ع) بایستی همه ابعاد آن مــورد توجــه باشــد، اینکه فقط یک بعــد را مد نظــر قــرار داده و به ابعاد دیگر کمتر یا اصالً توجه نشــود، ممکن است تابلوی ناقصی را در جلوی ما قرار دهد. رئیس جمهوری افزود: امام حسین(ع) در این برهه بســیار مهم تاریخی بــه گونهای رفتار کــرد کــه هیچکــس حتــی بــرای مخالفیــن نقطــه ابهامی باقی نمانده اســت، رفتار امام حسین(ع) ایــن چنین نبود که بگوید من حــق و یادگار پیامبر اســالم(ص)، در برابــر حکومت ظالمانه هســتم، لذا ســخنان و اقدامات شما ناصحیح است. بلکه امام حســین(ع) بــا همه زبانهــا و منطقها برای مخالفیــن، معاندیــن و حتــی کــوردالن اســتدالل میآورد. او با اشاره به تأکیدات امام حسین(ع) در روز عاشورا مبنی بر اینکه من آغازگر جنگ نخواهم بــود، افزود: این مهمترین درس امام حســین(ع) در تاریخ کربالســت که متأســفانه همه درسهای امام حســین(ع) به درســتی تبیین نمیشــود و به برخــی از ابعــاد توجه شــده و برخی دیگــر کمتر یا اصالً مورد توجه قــرار نمیگیرد. روحانی تصریح کرد: باید عین متن تاریخ کربال که از سوی بزرگانی چون شیخ مفید نوشته شده است، به عنوان منبع سخن مورد توجه قرار بگیرد، نه مواردی که بعضاً دلخواه و مورد عالقه است.

رئیس جمهــوری با تأکید بر اینکه نباید حادثه عاشــورا و کربال به هیچ عنوان جناحی شود، اظهار کرد: اگر در مجالس عزای امام حسین(ع) سخنران و مداح بخواهد، حادثه عاشــورا را در خدمت خود و جنــاح خود قــرار دهــد، این موضــوع خیانت به اباعبــداه­لل الحســین(ع) اســت. امام حســین(ع) برای نجات همه انســانها و الگوی همه بشــریت اســت. او گفت: خوشبختانه امســال موارد کمی از ســخنان تفرقهانگیز شــنیده شــده و تعداد کسانی کــه به دنبال ایجــاد دو قطبــی کاذب بودند، اندک بــوده و قابــل اعتنــا نیســت و ایــن از موفقیتهای بزرگ ملت ایران اســت. رئیس جمهوری با بیان اینکه اگر به درســتی از تاریخ کربال اســتفاده کنیم، موجب وحــدت جامعــه خواهد بــود و چنانچه از عاشــورا فاصله و اختالف بوجود آمد، حتماً مسیر امــام حســین(ع) را به درســتی دنبــال نکردهایم، تاکید کرد: خیمه و پرچم امام حســین(ع)، پرچم وحدت، اتحاد و یگانگی است و همه عالقهمندان به امام حســین(ع) باید در ایام تاســوعا و عاشــورا وحدت مثالزدنی خود را به رخ جهانیان بکشانند و بــه دنیــا بگوینــد کــه پرچــم امام حســین(ع) پرچم در اهتزازی اســت که روز به روز عاشــقان به انســانیت را جذب میکند. روحانی گفت: اگر امام حسین(ع) در برابر مشــکالت صبوری نکرده و در برابر ســخنان نادرست ســر فرود میآورد، پیروزی و موفقیتی نیز حاصل نمیشــد. همچنان که امام حســین(ع) خطاب به دشمن فرمود اگر پیشنهاد شما ذلتبار باشد و با منطق و آرمانها و اصول ما سازگار نباشد، آن را نمیپذیریم. رئیس جمهوری تصریح کرد: مســیر امــام حســین(ع) عزتمندانه و توأم با منطق و اســتدالل بــود و امروز ما هم باید همان مسیر را انتخاب کنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.